اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر رضا شعبانی

استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

drshabanirezairanmehr.ac.ir
0000-0001-7514-4808

مدیر مسئول

محمدباقر جعفری

علوم اجتماعی _ مطالعات فرهنگی دانشجوی دکتری علوم اجتماعی _ مطالعات فرهنگی دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا، ترکیه

mbjafarigmail.com
0009-0004-9612-6480

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا شعبانی

استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

drshabanirezairanmehr.ac.ir
0000-0001-7514-4808

دکتر سیدعبدالحسین نبوی

استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

s.abdolhoseinnabaviyahoo.com

دکتر علی بیگدلی

تاریخ سیاسی استاد بازنشسته گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

alibigdeli.histyahoo.com

دکتر عبدالعلی لهسایی زاده

استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

lahsaeirose.shirazu.ac.ir

دکتر حسین سیف زاده

استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

hseifzadut.ac.ir

دکتر محمدرضا علم

استاد گروه تاریخ، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

mralam36yahoo.com

دکتر مرتضی دهقان نژاد

استاد گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان، ایران

m.dehghanltr.ui.ac.ir

دکتر سعید معیدفر

دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، ایران
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

smoidfarut.ac.ir

دکتر امامعلی شعبانی

دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

shabani.2009gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر ژانت آفاری

تاریخ استاد دانشگاه کالیفرنیا، سنتا باربارا، آمریکا

janetafary.com/
afaryreligion.ucsb.edu

h-index: 18  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر جمشید آزادگان

استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

jamshidazadeghansbu.ac.ir

دکتر عبدالله ناصری

دانشیار بازنشسته گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

naseri_nayahoo.com

دکتر نصرالله حکمت

استاد گروه فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ayenehmarefatsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مریم جلالی

ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m_jalalisbu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر عابدین جعفری

علوم اجتماعی _ مطالعات فرهنگی گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

dralijafari58gmail.com
0009-0007-9980-4138

h-index: 4  

دبیر اجرایی

گرجی لطیفی

راهبردهای اجتماعی-فرهنگی دبیر اجرایی نشریه

journalspsichgmail.com