اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز نشریه

نشریه علمی مطالعات سیاسی-اجتماعی تاریخ معاصر ایران به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه و معرفی فعالیت‌های علمی و پژوهشی و مقالات تحقیقی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانش پژوهان چاپ و منتشر می‌شود.

اهداف: کوشش و تشریک مساعی برای توسعه تحقیقات سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر ایران؛ اهتمام به ایجاد حوزه‌های پژوهشی و مطالعات سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر ایران؛ ایجاد همگرایی بین علوم سیاسی و علوم اجتماعی به عنوان حوزه‌های علوم انسانی.
 
حوزه موضوعی: انتشار مقالات علمی با موضوع وجوه گوناگون سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران در طول تاریخ معاصر ایران و با تاکید بر زمینه‌های زیر: بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزه مطالعات سیاسی و اجتماعی؛ قشرها و طبقات اجتماعی و سیاسی؛ باورهای اجتماعی و سیاسی؛ سیاسیت های اجتماعی و اجتماعات سیاسی، نهادها‌ی اجتماعی و سیاسی؛ مطالعات تطبیقی حوزه های سیاسی و اجتماعی ایران و دیگر کشورها؛ معیشت و زندگی روزانه؛ جمعیت و مهاجرت؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی؛ روستا و شهرنشینی؛ آداب و رسوم؛ زندگی شبانی و کوچ‌روئی؛ و دیگر زمینه‌های خاص پژوهش در حوزه مطالعات سیاسی و اجتماعی.