دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1403 
شکاف های صلح جهانی در مطالعات سیاسی تاریخ معاصر ایران

10.22034/spsich.2024.447767.1146

محمد علی سوادکوهی موگوئی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سیدمصطفی ابطحی