دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1402، صفحه 1-184 

پژوهشی

مطالعات تطبیقی حوزه های سیاسی وداوری بین المللی مسئولیت دولت در محیط زیست

صفحه 184-206

10.22034/spsich.2024.388353.1100

نیلوفر سلیمانی مجرد؛ علی پورقصاب امیری؛ علیرضا جهانگیری؛ احمدرضا بهنیافر