واکاوی مسئله زنان و تحصیل آنان با تکیه بر روزنامه شکوفه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/spsich.2024.453589.1176

چکیده

نوشتار حاضر با هدف بررسی گفتمان روزنامه شکوفه به عنوان دومین تجربه زنانه در عرصه روزنامه نگاری با تاکید بر ارتقا جایگاه زنان در دوره پسامشروطه و همچنین مساله تحصیل بعنوان ابزار ورود به عرصه اجتماعی است. زنانی که در دوره پیشامشروط نیز در کنشگری های تحریم تنباکو و تاسیس بانک ملی مشارکت فعال خود را نشان داده بودند. از رو سوال اساسی پژوهش حاضر بر این امر ابتنا دارد که با توجه به تغییر مختصات زیست اجتماعی زنان در دوره پسامشروطه، نویسندگان روزنامه شکوفه چه آرمانی و خواستی را به عنوان گفتمان اصلی خود انتخاب کرده بودند و در این راستا در چارچوب جامعه خود چه علل و عواملی را مانع از شکوفایی جایگاه خود و عامل بازدارنده می انگاشتند؟ با توجه به بررسی شماره های برجای مانده از روزنامه شکوفه، با کاربست روش تحلیل محتوا فرضیه نوشتار حاضر چنین صورتبندی شده است که روزنامه شکوفه همانند اغلب روزنامه های زنانه این دوره مبلغ ورود زنان به عرصه اجتماعی در درون گفتمان دینی یعنی اسلام است و به سمت ایجاد تقابل دینی سوق نمی یابد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نویسندگان این روزنامه با تکرار برابری، آزادی، تساوی حقوق اجتماعی و ورود زنان به عرصه اجتماع

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the issue of women and their education based on Shokoofeh newspaper

نویسنده [English]

  • Michael وحیدی راد
History department, letter and human sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the discourse of Shokoofeh newspaper as the second experience of women in journalism, emphasizing the position of women in the post-constitutional period and the issue of using tools to enter the social arena. Women who showed their active participation in the tobacco embargo activism and the establishment of the National Bank during the pre-constitutional period. The basic question of the present research, is based on the fact that according to the change in the bio-social coordinates of women in the post-constitutional period, what ideals and wishes have the writers of Shokoofeh newspapers chosen as their Central discourse, and what are the reasons for this in their society? And they considered the agents to prevent the flourishing of their place and the inhibiting factor? According to the review of the remaining issues of Shokoofeh newspaper, with the application of the content analysis method of the present article, it is formulated in such a way that in Shokoofeh newspaper, the typical hypothesis of women's newspapers is the entry of women into the social arena within the

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • press
  • blossoming
  • education
  • constitution
دوره 3، شماره 1
اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1403
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1403