تبیین جامعه‌شناختی تأثیر رسانه بر جامعه‌پذیری سلامت و توسعه اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22034/spsich.2024.447966.1149

چکیده

سلامت و توسعه از شاخص‌های مهم پیشرفت جوامع هستند که پرداختن به این دو برای همه جوامع در اولویت است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین و مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر رسانه بر جامعه‌پذیری سلامت و توسعه اقتصادی در بین شهروندان دورود انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی- پیمایش بود. جامعه آماری شامل شهروندان شهر دورود بودند که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 768 تعیین شد. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه بود که اعتبار و روایی آن بررسی شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین عملکرد نهاد رسانه، محتوای نهاد رسانه و مصرف رسانه با متغیر جامعه‌پذیری سلامت رابطه معنادار وجود داشته است، همچنین بین متغیر جامعه‌پذیری سلامت با توسعه اقتصادی و ابعاد آن شامل (درآمدسرانه، برابری قدرت خرید، درآمد پایدار، توسعه انسانی، فقر و بیکاری) رابطه معنادار وجود دارد. می‌توان نتیجه گرفت که رسانه به عنوان یکی از مهم‌ترین میدان‌های اجتماعی می‌تواند زمینه ارتقاء سلامت و بهزیستی آنها را بهبود ببخشد، بنابراین هدفمند نمودن برنامه‌ریزی‌های سلامت توسط نهادهای مسئول و ذیربط در امر رسانه جهت مشارکت طبقات مختلف مردم جهت ارتقاء سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانوار شهری بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of media influence on socialization of health and economic development

نویسندگان [English]

  • Hamid Zarei 1
  • Farank Sayyedi 2
  • Farzad Navabakhsh 3
1 PHD student of Department of Sociology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Health and development are important indicators of the progress of societies, and addressing these two is a priority for all societies. Based on this, the current research was carried out with the aim of explaining and sociologically studying the effect of media on the socialization of health and economic development among the citizens of Durud. This research was applied in terms of purpose and descriptive-surveillance in terms of type of method. The statistical population included the citizens of Durud city, and the statistical sample size was determined to be 768 using Cochran's formula. The research tool was also a questionnaire, whose validity and reliability were checked. The findings of the research showed that there is a significant relationship between the performance of the media institution, the content of the media institution and media consumption with the variable of health socialization, and also between the variable of health socialization with economic development and its dimensions including (per capita income, purchasing power parity) sustainable income, human development, poverty and unemployment) there is a significant relationship. It can be concluded that the media, as one of the most important social fields, can improve their health and well-being, therefore targeting the health planning by the responsible and relevant institutions in the media for the participation of different classes of people to improve the level Cultural, social and economic of the urban household is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization of health
  • economic development
  • media performance
دوره 3، شماره 1
اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1402
  • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1403
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1403