نقش بازیگران غیردولتی در فرایند فیصله اختلافات در سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حقوق بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22034/spsich.2024.449266.1157

چکیده

سازمان های بین المللی غیردولتی که هدف و محوریت اصلی کارکرد آن ها تامین منفعت عام است در همین راستا توانستند پس از فراز ونشیب های زیادی که طی کردند ، به مراجع بین المللی جهت دستیابی به این مهم راه یابند . این راه یابی درقالب نهاد حقوقی تحت عنوان ، دوست دادگاه رخ داد که دراین مفهوم، یاور دادگاه شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرف دعوا محسوب نمی شود و به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه اظهارات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم می کند . بررسی رویه قضایی نشان می دهد بازیگر عمده این عرصه ، سازمان های بین المللی غیردولتی اند که البته مشارکت آن ها در فرایند حل و فصل اختلافات با موانع و چالش های فراوان همراه بوده است . این پژوهش به دنبال تبیین نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به عنوان و بررسی پیامدهای حاصل از این حضور است ، از جمله رهیافت تاثیرگذار این تاسیس ، مبارزه با بی کیفر مانی ، دستیابی به شفافیت قضایی ، دموکراتیک شدن حقوق بین الملل و تحقق دادرسی عادلانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Non-Governmental Actors in the Dispute Settlement Process in the World Trade Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Ghohestani 1
  • Armin Amini 2
  • Amir Mahmoudi 3
1 PhD student, International Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Non-governmental international organizations, whose primary function and goal is to serve the public interest, have managed to gain access to international forums to achieve this important objective after overcoming numerous ups and downs. This access has taken the form of a legal institution known as "amicus curiae," where an amicus curiae is a natural or legal person who is not a party to the dispute but submits written or oral statements regarding the facts and rules governing the dispute at their own initiative or at the court's request. A review of judicial practice shows that the major players in this field are international non-governmental organizations, although their participation in the dispute resolution process has faced many obstacles and challenges. This research aims to explain the role of international non-governmental organizations and examine the consequences of their presence, including significant impacts such as combating impunity, achieving judicial transparency, democratizing international law, and ensuring fair trials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Non-Governmental Organization
  • Amicus Curiae
  • Judicial Authorities
  • Quasi-Judicial Authorities