تبیین ایدئولوژی و برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حزب مردم ایران (1333-1357)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،

10.22034/spsich.2024.455578.1198

چکیده

مسئله تحقیق حاضر واکاوی ایدئولوژی حزب مردم ایران و بررسی برنامه‌های این حزب در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ است. با رویکرد تحلیلی و توصیفی به منابع و داده‌های تاریخی، پاسخ‌هایی به مسئله فوق‌ داده شد. بر پایه نتایج تحقیق، حزب بر اساس تحلیل دورانی خود، جامعه ایران را در آستانه گذار به یک تحول اجتماعی ارزیابی و در راستای تحقق آن، برنامه‌ای را مبتنی بر یک ایدئولوژی تبلیغ می‌کرد. ایدئولوژی مورد نظر آن، سوسیالیسم بر پایه خداپرستی‌ای بود که ضمن توجه به سوسیالیسم اخلاقی و انسانی بر هویت دینی در شکل توحیدی تأکید داشت. افزون بر این، حزب در عرصه سیاسی به دنبال براندازی نظام سلطنتی و برقراری نظامی دموکراتیک و در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به دنبال تحول و تحقق سوسیالیستی با محوریت حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، ریشه‌کن ساختن فقر و بیکاری، تهیه کار و نان و فراهم‌کردن شرایط آموزش و بهداشت برای همه، اتخاذ سیاست اقتصادی ملی و پیگیری برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، تقویت تولیدات داخلی و توزیع عادلانه ثروت، تجدید سازمان اداری و ... بود. استراتژی گذار در برنامه مذکور، بر این پایه استوار بود که به دلیل عدم شایستگی نظام کهنه در جوابگویی به خواست‌های مردم و ناتوانی طبقات اجتماعی در تصاحب قدرت از مسیر کلاسیک، باید یک گروه سیاسی و انقلابی از طریق مبارزه فراگیر و دامنه‌دار قدرت سیاسی و حکومتی را از طبقه حاکم سلب و خود جانشین آن شده و تحول و دگرگونی در کلیه شئون اجتماعی را محقق سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Ideology and the Political, Social, and Economic Programs of the People's Party of Iran (1333-1357)

نویسندگان [English]

  • Sayed Hashem Aghajari 1
  • Mehdi Zamani 2
1 Associate Professor, Department of History, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Mehdi zamani, PhD student of history, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran,
چکیده [English]

The problem of the current research is to analyze the ideology of the Iranian People's Party and to examine the plans of this party in the political, social and economic fields. Answers to the above problem were given with an analytical and descriptive approach to historical sources and data. Based on the results of the research, the party, based on its historical analysis, evaluated the Iranian society on the threshold of transition to a social transformation and in line with its realization, promoted a program based on an ideology. Its intended ideology was socialism based on godliness, which emphasized religious identity in monotheistic form while paying attention to moral and humane socialism. In addition, in the political arena, the party seeks to overthrow the monarchy and establish a democratic military, and in the social and economic arenas, seeks socialist transformation and realization centered on the basic rights and freedoms of the people, eradicating poverty and unemployment, providing work and bread, and providing conditions Education and health for all, adoption of national economic policy and pursuit of economic growth and development programs, strengthening of domestic production and fair distribution of wealth, renewal of administrative organization, etc.The transition strategy in the aforementioned program was based on the premise that due to the inadequacy of the old system in responding to the people's demands and the inability of social classes to seize power from the classical path, a political and revolutionary group should be formed through a comprehensive and wide-ranging struggle for political and governmental power. to remove it from the ruling class and replace it and bring about transformation in all social affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The People's Party of Iran
  • Socialism
  • Theism
  • Iran. Ideology
دوره 3، شماره 1
اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1403
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1403