تبعات اقتصادی و امنیتی مناقشه قره باغ بر جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد،ایران

10.22034/spsich.2024.449068.1156

چکیده

روابط بین کشورها متکی بر شرایط اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی و فرهنگی است. اگرچه وضعیت این عوامل در عصر جهانی شدن دستخوش تغییر می شود، اما اینکه بگوییم این عوامل تأثیری بر روابط دو کشور ندارد، درست نیست. ایران و آذربایجان به عنوان همسایه دارای اشتراکات فرهنگی، تاریخی، مذهبی هستند. با این وجود، روابط دو کشور با چالش های خاصی روبرو بوده است. یکی از اصلی ترین چالش ها، مسئله قره باغ بوده است که در دو سطح امنیتی و اقتصادی در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این پژوهش با هدف بررسی تبعات اقتصادی و امنیتی مناقشه قره باغ بر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. سوال اصلی اینگونه مطرح شده است که مناقشه قره باغ چگونه چه تبعات اقتصادی-امنیتی را می تواند برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟ یافته ها حاکی از آن است که تبعات و چالش ها در این دو حوزه در گستره ی مواضع جمهوری اسلامی، تعارض در زمینه ی انرژی و روابط آذربایجان-اسرائیل، در کنار تقابل و ورود سیاست و ایدئولوژی در خصوص روابط اقتصادی این دو کشور است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The economic and security consequences of the Karabakh conflict on the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Hosseini Fard 1
 • Amin Ravanbod 2
 • Ghafar Zarei 3
1 PhD student in Political Science, Lamard Branch, Islamic Azad University, Lamard, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Lamard Branch, Islamic Azad University, Lamard Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Lamard Branch, Islamic Azad University, Lamard, Iran
چکیده [English]

Relations between countries are based on economic, security, geographical and cultural conditions. Although the status of these factors is changing in the age of globalization, it is not true to say that these factors do not affect the relations between the two countries. As neighbors, Iran and Azerbaijan have cultural, historical and religious commonalities. Nevertheless, the relations between the two countries have faced certain challenges. One of the main challenges has been the Nagorno-Karabakh issue, which has been addressed in this research on both security and economic levels. This research was conducted with the aim of investigating the economic and security consequences of the Karabakh conflict on the Islamic Republic of Iran. The main question is how the Karabakh conflict can have economic and security consequences for the Islamic Republic of Iran. The findings indicate that the consequences and challenges in these two areas are within the scope of the positions of the Islamic Republic, the conflict in the field of energy and relations between Azerbaijan and Israel, along with the confrontation and the introduction of politics and ideology regarding the economic relations of these two countries. This research is done using descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Karabakh
 • Azerbaijan
 • Armenia
 • Iran
 • security
دوره 3، شماره 1
اردیبهشت 1403
 • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1402
 • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1403
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1403