سلامت اجتماعی جوانان و ارتباط آن با عملکرد خانواده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد، ایران

10.22034/spsich.2024.389958.1103

چکیده

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی برای دسترسی به سلامت کامل تنها سلامت جسمی و روانی کافی نیست بلکه سلامت اجتماعی نیز ضروری است. فرد سالم اجتماعی فردی است که عملکرد خوبی در جامعه داشته و اجتماع را فضایی برای رشد و شکوفایی بداند و خود را متعلق به اجتماع دانسته و در پیشرفت آن سهیم باشد. بخشی از سرمایه انسانی هر جامعه سلامت است و سلامت اجتماعی جامعه سالم را بدنبال دارد. جامعه ایران یک جامعه جوان است و توجه به سلامتی اجتماعی آنان اهمیت خاصی دارد. بر این اساس، هدف تحقیق این است که آیا عملکرد خانواده در سلامت اجتماعی جوانان تاثیر گذار است. روش پژوهش به لحاظ گردآوری داده ها از نوع غیر آزمایشی یا توصیفی- همبستگی و به لحاظ اجرا از نوع زمینه یابی یا پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل جوانان 29-18 ساله شهر تبریز در سال 1402 بوده و حجم نمونه 384 نفر است. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده ها عملکرد خانواده و سلامت اجتماعی در بین جوانان مورد مطالعه در حد متوسط به بالا بوده و عملکرد خانواده تاثیر معنی داری بر سلامت اجتماعی جوانان دارد. بطور کلی به موازات عملکرد سالم تر خانواده ها در حل مشکلات، ایفای نقش ها و پاسخگویی و مشارکت عاطفی سلامت اجتماعی جوانان بهتر است. نتایج این پژوهش می تواند برای خانواده ها و سیاستگذاران اجتماعی بسیار مفید و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social health of youth and its relationship with family functioning

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Naser Haghi 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad, Iran
چکیده [English]

According to the announcement of the World Health Organization, not only physical and mental health is sufficient, but also social health is necessary to reach full health. A socially healthy person is a person who performs well in the society and considers the society as a space for growth and prosperity and considers himself to belong to the society and contribute to its progress. Part of the human capital of any society is health, and social health seeks a healthy society. Iranian society is a young society and paying attention to their social health is very important. Based on this, the aim of the research is whether family functioning has an effect on the social health of young people. In terms of data collection, the research method is non-experimental or descriptive-correlation type, and in terms of implementation, it is a context finding or survey type, and the data collection tool is a questionnaire. The statistical population of the research includes young people aged 18-29 in Tabriz city in 2023 and the sample size is 384 people. The average performance status of the family is 164.89, which indicates a higher than average performance. Also, the average social health of young people is equal to 66.85, which indicates an above average social health. The correlation between family functioning and social health among young people is equal to ./43 and family functioning explains only %18.5 of the variance of youth social health. In general, the social health of young people is better along with the healthier performance of families in solving problems, playing roles and responding and emotional participation. The results of this research can be very useful and effective for families and social policy makers. Future researchers are suggested to conduct a study using interviews and qualitative research methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • youth
  • social health
  • family functioning