شکاف های صلح جهانی در مطالعات سیاسی تاریخ معاصر ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

10.22034/spsich.2024.447767.1146

چکیده

پایبندی به صلح، پایبندی به حقوق دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تضمین کننده پیشرفت و توسعه است که ضرورت دارد در ساختار و وجودآنها نهادینه و به فرهنگ جهانی تبدیل و جهان بر بنیاد اصیل صلح قرار گیرد. اما این سوال مطرح می شود که چرا جنگ پیدا و پنهان در جهان وجود و صلح واقعی متصور نیست. حقیقت آن است که صلح با شکاف هایی مواجه است که مانع از تحقق آن می گردد. بنابراین سوال اصلی این پژوهش عبارت است از : شکاف های صلح جهانی کدامند؟ داده ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد، منفعت طلبی ، ناهمگرایی و نامتعادلی ، شکاف های صلح جهانی هستند که مانع از تحقق آن می شوند. این مقاله در پی آن است تا آن شکاف ها را با توجه به مطالعات سیاسی تاریخ معاصر ایران تبیین و تشریح نماید. داده‌ها واطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی بررسی و سپس به توصیف و تحلیل آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gaps of world peace in political studies of Iran's contemporary history

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Savadkohi mougouei 1
  • Ahmad Bakhshaveshi ardestani 2
  • Seyed Mostafa Abtahi 3
1 PhD student in Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Political Science, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Adherence to peace is adherence to the rights of governments and natural and legal persons and guarantees progress and development, which needs to be institutionalized in their structure and existence and transformed into a global culture and the world is placed on the original foundation of peace. But the question is raised, why the hidden war is not imagined in the world of existence and real peace. The truth is that peace is faced with gaps that prevent its realization. Therefore, the main question of this research is: What are the gaps in world peace? The data and results of this research show that self-interest, heterogeneity and imbalance are the gaps in world peace that prevent its realization. This article seeks to explain and describe those gaps with regard to the political studies of the contemporary history of Iran. Data and information have been examined in a library and field manner and then described and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • utilitarianism
  • heterogeneity and imbalance
دوره 3، شماره 1
اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 19 اسفند 1402
  • تاریخ بازنگری: 12 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 12 اردیبهشت 1403
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1403