بررسی تأثیر فضاهای بی دفاع شهری بر رفتارهای پرخطر در شهر تهران (مطالعه موردی، منطقه 4)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/spsich.2024.381285.1083

چکیده

امروزه به دلیل رشد شهرنشینی و ظهور کلان شهرها، پیامدهای منفی متفاوتی را شاهد هستیم که با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های متعددی همراه شده است که بایستی سریعاً شناسایی، کنترل و مدیریت شوند. ازاین‌رو در این مطالعه که به روش توصیفی - پیمایشی اجرا شده، هدف بررسی تأثیر فضای بی‌دفاع شهری بر بروز رفتارهای پرخطر شهروندان در شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر را ساکنین منطقه 4 شهرداری تهران تشکیل می‌دهند که نمونه‌ای متناسب با جمعیت این منطقه با فرمول کوکران به تعداد 384 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. داده‌های این پژوهش از طریق روش اسنادی با ابزار فیش‌برداری و روش پیمایشی از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده، ضمن استفاده از آمار توصیفی، به برآورد ضریب همبستگی و تخمین معادلات رگرسیونی اقدام گردید. نتایج حاصله نشان داد همان‌طور که انتظار داشتیم رابطه آماری معناداری بین فضاهای بی‌دفاع شهری و بروز رفتارهای پرخطر وجود دارد. از سوی دیگر بین فضاهای بی‌دفاع شهری و نوع رفتارهای پرخطر در شهر تهران نیز رابطه آماری معناداری دیده می‌شود که بایستی هرکدام با شیوه‌های علمی مناسب، کنترل و مدیریت شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Urban Vulnerable Spaces on Risky Behaviors in Tehran (Case Study, District 4)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alizadeh 1
  • Rezaali Mohseni 2
1 PhD student, Department of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, due to urbanization growth and the emergence of megacities, we witness various negative consequences accompanied by multiple damages and anomalies that must be promptly identified, controlled, and managed. Therefore, this descriptive-survey study aims to examine the impact of urban vulnerable spaces on the occurrence of citizens' risky behaviors in Tehran. The study population consists of residents of District 4 of Tehran Municipality, from which a sample of 384 people was selected using a cluster sampling method based on Cochran's formula. Data for this research were collected through document analysis using note-taking tools and a survey method via a researcher-made questionnaire. For data analysis, descriptive statistics were utilized, and correlation coefficients and regression equations were estimated. The results confirmed our expectation of a significant statistical relationship between urban vulnerable spaces and the occurrence of risky behaviors. Furthermore, a significant statistical relationship exists between urban vulnerable spaces and the types of risky behaviors in Tehran, each of which should be controlled and managed with appropriate scientific methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social control
  • Urban vulnerable spaces
  • Risky behavior
  • Social damages