بررسی نگرش قشر متوسط جامعه به ارزش های انقلاب اسلامی در آغاز دهه پنجم انقلاب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/spsich.2024.381286.1084

چکیده

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی ازموثرترین پدیدهای قرن بیستم مورد پژوهش کنش‌گران عرصه اجتماعی قرار گرفت که می‌توان گفت حجم وسیع این تحقیقات در دانشگاه‌های بزرگ جهان با قبل از وقوع انقلاب اسلامی در باب اسلام و انقلاب اسلامی و نقش دین در دگرگونی‌های انقلابی، قابل مقایسه نیست. انقلاب ایران همان گونه که دارای اهداف و منشا خواست‌هایی بود؛ که همه گروه‌های فعال در انقلاب و توده‌های مردم انتظار داشتنداین موارد به خوبی درشعارها وتظاهرات‌ها و سخنرانی‌ها و مطالبات انقلابیون مطرح است باشعار کلیدی: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نمود عملیاتی پیدا می‌کند. در کنار این بحث‌هایی از جمله توجه به عدالت اجتماعی مطرح می‌شود. این سویه گیری مهم، بر آن است که شکاف میان فقیر و غنی در جامعه به کمترین حد خود برسد. در شعار کلیدی انقلاب اسلامی بنیادی‌ترین خواسته‌های مردم بارز می‌شود. انقلاب‌ها از پدیده‌های جذاب عرصه جامعه شناسی و علوم سیاسی می‌باشند که حتی پس از چندین سال، قابلیت پژوهش و بررسی دارند. حال آنکه انقلاب ایران با مولفه‌هایی که داشته، می‌تواند پدیده‌ای با قابلیت تحقیقاتی بالا مورد بازنگری‌های مداوم و نقادی‌های تکامل خواهانه بر مبنای اصول پذیرفته اش قرار گیرد. در مورد انقلاب اسلامی مقالات زیادی انتشار یافته است که می‌توان از مقاله مصطفی کواکبیان با عنوان «گفتمان آزادی و مردم سالاری در انقلاب اسلامی ایران»، اشاره کرد که با تاکید بیشتر به بحث آزادی در شعارها و خواست‌های توده‌های مردم و مطالبات گروه‌های فعال یا به تعبیری انقلابیون می‌پردازد؛ و نقش روحانیون فعال در انقلاب که در باب تایید یا تشریح آزادی سخن گفته‌اند، ذکر می‌نماید. او تلاش دارد تا به صورت متقن و دقیق به بعد انقلاب نظر اندازد و حتی آثار شعارهای اساسی انقلابیون را در متن قانون اساسی بررسی می‌کند این مقاله بیشتر بر روی ارزش آزادی در انقلاب اسلامی نظر دارد و به تشریح و تبیین آن می‌پردازد. ارزش‌ها در هر جامعه عناصر کلیدی فرهنگ آن جامعه را تشکیل می‌دهند و راهنما و هادی در انجام کنش‌های اجتماعی به شمار می‌روند. شناخت این ارزش‌ها همواره یکی از مسائل مهم برای اندیشمندان علوم اجتماعی و علوم انسانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Middle Class Attitudes Towards the Values of the Islamic Revolution at the Beginning of the Fifth Decade of the Revolution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Afrozi Espushani 1
  • Hojjatollah Darvishpour 2
  • Mojtaba Maqsoodi 2
  • Massoud Melabi 2
1 PhD student, Political Science and Political Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science and Political Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Islamic Revolution in Iran, as one of the most influential phenomena of the twentieth century, has been studied by actors in the social field, with a vast amount of research conducted in major universities worldwide, incomparable to the pre-revolution period concerning Islam and the Islamic Revolution, and the role of religion in revolutionary changes. Iran's revolution, as it had goals and origins of desires that all active groups in the revolution and the masses expected, is well represented in slogans, demonstrations, speeches, and demands of the revolutionaries with key slogans: Independence, Freedom, Islamic Republic becoming operational. Alongside, issues such as attention to social justice are raised. This important orientation aims to minimize the gap between the rich and the poor in society. The most fundamental demands of the people become apparent in the key slogan of the Islamic Revolution. Revolutions are attractive phenomena in the field of sociology and political sciences, which even after several years, have the capability of research and investigation. While the Iranian Revolution, with its components, can be a phenomenon with high research capability subject to continuous revisions and evolutionary criticisms based on its accepted principles. Regarding the Islamic Revolution, numerous articles have been published, including Mustafa Koakabian's article titled "Discourse on Freedom and Democracy in the Islamic Revolution of Iran", which focuses more on the freedom discussion in slogans and demands of the masses and the claims of active groups or, in a sense, revolutionaries; and mentions the role of active clergymen in the revolution who have spoken about or elaborated on freedom. He strives to accurately and thoroughly look at the post-revolution aspect and even examines the effects of the fundamental slogans of the revolutionaries in the text of the constitution. This article focuses more on the value of freedom in the Islamic Revolution and elaborates and explains it. Values in any society form the key elements of that society's culture and guide and lead in performing social actions. Recognizing these values has always been one of the important issues for thinkers in the social sciences and humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The middle class
  • the values of the revolution
  • the fifth decade of the revolution