پیامدهای اجتماعی طرح‌های توسعه و انتقال آب با تاکید بر مفهوم عدالت (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/spsich.2024.441592.1130

چکیده

موضوع «آب» به جهت کمیابی، تعیین‌کنندگی و پراکندگی نامتوازن آن در جغرافیای ایران، به یک سوژه اجتماعی مهم تبدیل شده است. در دهه‌های اخیر، گستردگی و تعدد طرح‌های توسعه‌ آب‌محور همچون طرح‌های «انتقال آب بین حوضه‌ای» که بر مبنای فراوانی آب در یک نقطه و کمبود آن در منطقه‌ای دیگر تعریف و اجرا می‌شود، فاقد یک نگاه اجتماعی دقیق و حساس بوده و این طرح‌ها هم‌اکنون به کانون مسائل مختلف اجتماعی تبدیل شده است. این در حالی است که طبق قانون، تمامی طرح‌های توسعه از جمله طرح‌های بخش آب باید دارای مطالعات ارزیابی اجتماعی و محیط زیستی پیش از اجرای طرح باشند، اما بررسی پیشینه این طرح‌ها و همچنین وضعیت کنونی مناطق و استان‌های میزبان طرح نشان می‌دهد که این مطالعات یا درست انجام نشده و یا اینکه انجام آنها فرمالیته و ظاهری بوده و این مناطق هم‌اکنون به شدت تحت تاثیر پیامدهای اجتماعی ناشی از اجرای طرح قرار گرفته‌اند.
این پژوهش با نگاهی بنیادی به دنبال مطالعه عمیق و شناسایی آثار و پیامدهای اجتماعی طرح‌های انتقال آب پس از اجرای این طرح‌ها در مبدا انتقال است که برای جامعه آماری و میدان پژوهش خود استان چهارمحال و بختیاری را به عنوان پرتنش‌ترین استان کشور در موضوع انتقال آب انتخاب کرده است. به منظور استفاده از داده‌های متنوع و واقعی میدان پژوهش و دست یافتن به یک نگاه نظری کلان و قابل تعمیم در این موضوع، «نظریه زمینه‌بنیاد (گرندد تئوری)» به عنوان روش تحقیق انتخاب شده تا با قابلیت‌های این روش، طیف متنوعی از داده‌های کمی و کیفی برای بررسی و تحلیل در اختیار این پژوهش قرار گیرد. در نهایت نیز، تحلیل داده‌های حاصل از اسناد، مصاحبه‌ها، فضای مجازی، مقاله‌ها و پیمایش انجام شده نشان از تاثیرات عمیق این طرح‌ها در مناطق اجرای طرح از بعد معیشت، نابرابری، عدالت اجتماعی، شهروندی و شاخص‌های دیگر اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social consequences of water development and transfer projects in Iran with emphasis on justice (Case study of Chaharmahal and Bakhtiari province)

نویسندگان [English]

 • Amir Jafari Azad 1
 • Khalil Mirzaei 2
 • Seyfollah Seyfollahi 3
1 PhD student, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of "water" has become an important social subject due to its scarcity, determinism and unbalanced distribution in the geography of Iran. In recent decades, the scope and multiplicity of water-based development projects, such as "inter-basin water transfer" projects, which are defined and implemented based on water abundance in one area and scarcity in other areas, have lacked a precise and sensitive social perspective. It has become the focus of various social issues. According to the law, all development projects, including water projects, must have social and environmental assessment studies before the project is implemented, but a review of the history of these projects as well as the current situation of the host regions and provinces shows that these studies or They have not been done properly or they have been done formally and ostensibly, and these areas are already severely affected by the social consequences of the project especially in the field of social justice and welfare.
This study seeks to study in depth and identify the effects and social consequences of water transfer projects after the implementation of these projects at the source of the transfer, which selected Chaharmahal and Bakhtiari province as the most stressful province in the country in issues of water transfer has done. In order to use the diverse and real data of the research field and to achieve a macro and generalizable theoretical view on this subject, "grounded theory" has been selected as the research method to use the capabilities of this method, a diverse range of quantitative data and provide quality for review and analysis of this research. Finally, the analysis of data from documents, interviews, scial media, articles and surveys shows the profound effects of these projects in the areas of implementation of the project in terms of inequality sense and social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water transfer
 • Social consequences
 • Inequality
 • Social justice
 • Social welfare
 • تاریخ دریافت: 15 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1403
 • تاریخ انتشار: 01 اسفند 1402