بازتاب تاریخ تحوّلات اجتماعی و تاثیر آن بر زندگی مردم در داستان فیروزۀ جلال اکرامی داستان‌نویس معاصر فارسی‌زبان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدهء ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدهء ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/spsich.2024.447859.1148

چکیده

در منطقه آسیای میانه، سرزمین‌های فارسی‌زبان در قرن بیستم همواره درگیر آشوب‌ها، انقلاب‌ها و دگرگونی‌های فراوانی بوده‌اند که تأثیرات مختلف آن بر زندگی مردم این مناطق غیرقابل‌انکار است. هر اثر ادبی در مسیر پیدایش و تکامل خود تابع شرایط زمانی و مکانی است. نویسندگان معاصر تاجیکستان در آثار داستانی خویش جلوه‌هایی از این تأثیرات و تحوّلات اجتماعی و سیاسی را منعکس کرده‌اند. به‌عنوان نمونه جلال اکرامی در داستان «فیروزه دختر آتش» روایت گر سامان درهم‌ریخته اجتماعی و سیاسی جامعه تاجیکستان و زندگی آدم‌هایی است که در این جامعه بی‌ثبات گرفتار آمده‌اند. این مقاله به بررسی و تحلیل تحوّلات و دگرگونی‌های اجتماعی کشور تاجیکستان در داستان فیروزه می‌پردازد. جلال اکرامی، نویسنده‌ای اصلاح‌طلب است او تاریخ نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی و تبعات مختلف آن را در قالب حوادث و شخصیت‌های داستانی با زبان ادبی به تصویر کشیده است. نتایج حاصله از این پژوهش که به شیوه توصیفی– تحلیلی انجام‌گرفته، حاکی از آن است که فاصلهء طبقاتی، ظلم و بی‌عدالتی، فقر اقتصادی، وضعیت تأسف‌بار زنان و دختران، بیماری‌های روحی و روانی، مهاجرت، اِعمال قوانین ظالمانه، تعدّی و اجحاف در حق مردم از بارزترین و شاخص‌ترین نتایج و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دگرگونی‌ها و تغییرات اجتماعی بشمار می‌رود که حیات مردم تاجیکستان را با بحران‌های بسیاری مواجه کرده است، از منظر ادبی و زبانی نویسنده به‌منظور تبیین حوادث اجتماعی و تاثیر آن بر مخاطب، از تشبیه، استعاره و کنایه بهره برده تا بر تاثیر و نفوذ کلامش بیفزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of the Historical Social Transformations and Their Impact on People's Lives in the Story of Firuzeh by Jalal Ekrami, a Contemporary Persian-Language Novelist

نویسندگان [English]

  • ayat kanaan 1
  • Maryam Abolghasemi 2
1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In Central Asia, Persian-speaking lands in the twentieth century were consistently engulfed in turmoil, revolutions, and extensive transformations, which undeniably affected the lives of the people in these regions. Every literary work is subject to the conditions of its time and place. Contemporary Tajik authors have reflected aspects of these social and political changes in their fictional works. For example, Jalal Ekrami in the story "Firuzeh, Daughter of Fire," narrates the disordered social and political state of Tajik society and the lives of people caught in this unstable environment. This paper analyzes the social transformations and changes in Tajikistan as depicted in the story of Firuzeh. Jalal Ekrami, a reformist writer, has depicted the history of social and political turmoil and its various consequences through events and characters in the story, using literary language. The results of this descriptive-analytical research indicate that class disparity, injustice, economic poverty, the deplorable situation of women and girls, mental and psychological illnesses, migration, enforcement of unjust laws, violations, and injustices against the people are among the most significant direct and indirect effects of social transformations and changes that have plunged the lives of the people of Tajikistan into numerous crises. From a literary and linguistic perspective, the author utilizes similes, metaphors, and allusions to enhance the impact and influence of his words on the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social transformations
  • Tajikistan
  • women
  • the story of Firuzeh
  • people's lives