آسیب شناسی توسعه در جمهوری اسلامی ایران با بررسی نقش شکاف های تئوریک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/spsich.2024.441045.1127

چکیده

شکاف تئوریک به عنوان موانعی ذهنی در درک و پذیرش یکدیگر عمل کرده و موجب عدم دستیابی و توافق بر یک جهت گیری کلان و واحد برای ایران شده است از آنجا که در ایران اجماع مطلوب و موثر بر الگوی توسعه شکل نگرفته، بیش از دو قرن تکاپو و برنامه ریزی برای تحول و توسعه نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است. توسعه، پیشرفت، غربى شدن، حکمرانی خوب، حکمرانی متعالی و... مفاهیمی هستند که متولیان توسعه برای برون رفت از عقب ماندگی مطرح کرده اند. این تفاوتِ واژه ها، ریشه در شکاف‌های تئوریک(تعارض‌های هویتی، فکری و نگرشی) دارد، شکاف هایی که خود متاثر از بنیادهای متعدد هویتی ایرانیان هستند. سوالات این مقاله اینست که 1- مهمترین مانع تحقق مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ 2- شکاف تئوریک چه تاثیری بر توسعه در جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و براساس فرضیات این پژوهش، 1- مهمترین آسیب و مانع تحقق توسعه در جمهوری اسلامی ایران، شکاف‌های تئوریک بین متولیان امر توسعه است. 2- شکاف های تئوریک مبتنی بر بنیادهای هویتی چندگانه ایرانیان (اسلامی- ملی و غربی) موجب بحران اجماع در انتخاب الگوهای توسعه در کشور شده و ناکارامدی الگوهای توسعه را سبب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Development in the Islamic Republic of Iran with an Examination of the Role of Theoretical Divides

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghandehari 1
  • Sadegh Zibakalam 2
  • Alireza Azghandi 3
1 Ph.D. Student in Political Science, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor of Political Science, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Theoretical divides, acting as mental barriers in understanding and accepting each other, have led to the inability to achieve and agree on a unified and comprehensive direction for Iran. Since a desirable and effective consensus on a development model has not been formed in Iran, more than two centuries of effort and planning for transformation and development have also not reached a satisfactory result. Development, advancement, Westernization, good governance, supreme governance, etc., are concepts that development authorities have proposed to overcome backwardness. The difference in these terms has its roots in theoretical divides (identity conflicts, intellectual and attitude conflicts), divides that are themselves influenced by the multiple identity foundations of Iranians. The questions of this article are: 1- What is the most significant barrier to achieving desired development in the Islamic Republic of Iran? 2- What impact do theoretical divides have on development in the Islamic Republic of Iran? Based on the hypotheses of this research, 1- The most significant harm and barrier to the realization of development in the Islamic Republic of Iran are the theoretical divides among the development authorities. 2- Theoretical divides based on multiple Iranian identity foundations (Islamic, national, and Western) have led to a consensus crisis in selecting development models in the country and have resulted in the inefficiency of development models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Progress
  • Model
  • Theoretical Divide
  • Consensus