بررسی میران اثرگذاری مولفه های دیپلماسی ورزشی بر تحقق اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا گروه مدیریت ورزشی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشیار ، گروه مدیریت ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت ورزشی ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

10.22034/spsich.2024.443020.1133

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی الگوی دیپلماسی ورزشی بر تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی خواهد بود. این تحقیق از نوع کمی و از روش پیمایشی می‌باشد که برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد سوالات پرسشنامه بر اساس مقوله‌های بدست آمده از مصاحبه عمیق با خبرگان طراحی شد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد یا کارشناسی) و اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و مدیران با تجربه و آگاه به موضوع بودند که تعداد نمونه‌ها بر مبنای تعداد سوالات پرسشنامه (حداقل 5 تا 10 نفر به ازای هر سوال) برآمده از الگوی مفهومی بود. نتایج نشان داد که با توجه به الگوی تفسیری در مدل‏سازی معادلات ساختاری و از آنجایی که مقدار آماره t مربوط تمامی مسیرها از 96/1 بزرگتر باشد می‏توان گفت که مسیر مربوطه در سطح 95 درصد معنی‌دار می‏باشد بنابراین تمامی فرضیه‌های مورد برسی در تحقیق حاضر تأیید می‏گردد. با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود، تا شورای سیاست‌گذاری دیپلماسی ورزشی با حضور وزیر امور خارجه، وزیر ورزش و جوانان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و دیگر مسئولین تشکیل شود تا در آن جایگاه دیپلماسی ورزشی کشور در برنامه‌های دولت تعیین و دستگاه متولی برای این امر تعیین و استراتژی‌های مربوط تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Sports Diplomacy Components on Achieving the Political Goals of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Shirin Abbas Pour 1
  • Ali Zarei 2
  • jasem manoucheri 3
1 phd student in sport management Azad Islamic university, Tehran markezi branch iran
2 Associate professor department of sports management Azad islamic university, Tehran brach iran
3 Assistant professor department of sports management Azad Islamic univesity, Tehran branch iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of sports diplomacy components on achieving the political goals of the Islamic Republic of Iran. The present research will be of applied nature in terms of purpose and will utilize field research methods for data collection. This inquiry is quantitative and employs a survey method, utilizing a researcher-made questionnaire for data collection. The questionnaire items were designed based on the concepts derived from in-depth interviews with experts. The statistical population of the study consisted of doctoral students (master's or bachelor's degree) and professors and elites in sports management, as well as experienced managers knowledgeable about the subject. The sample size was determined based on the number of questionnaire items (minimum of 5 to 10 individuals per question) derived from the conceptual model. The results indicated that according to the interpretive model in structural equation modeling, and since the value of the t-statistic for all paths is greater than 1.96, it can be stated that the respective path is significant at the 95% level. Therefore, all hypotheses tested in this study are confirmed. Based on the research findings, it is recommended that a Sports Diplomacy Policy Council be formed, consisting of the Minister of Foreign Affairs, Minister of Sports and Youth, Minister of Culture and Islamic Guidance, Minister of Education, Minister of Science, Research, and Technology, and other relevant officials, to determine the country's position in sports diplomacy in government programs and to formulate responsible strategies for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports diplomacy
  • Modeling
  • Islamic Republic of Iran