تاثیرات اعتقادات مذهبی شاه طهماسب اول بر اقدامات سیاسی-فرهنگی وی.

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران

10.22034/spsich.2024.419194.1118

چکیده

حکومت صفویه جایگاهی خاص در تاریخ ایران دارد چرا که پس از نهصد سال برای اولین بار حکومتی فراگیر با مرزهای ملی در ایران پا گرفت. صفویان با تکیه بردستاویزهای مادی و معنوی چون تصوف، قزلباش، سیادت و تشیع دوازده امامی حکومت خود را بنیان نهادند و بعدها در روند حوادث و به ویژه در سایه سیاست های دینی شاه تهماسب اول، تصوف و قزلباش جایگاه اصلی خود را از دست دادند. روحانیت شیعه با حمایت پادشاهان صفوی به قدرتی هم پای سلطنت تبدیل شد. ایرانیان زندگی فردی و اجتماعی خود را بر پایه آموزه های مذهبی تشیع وفق دادند و سادات به امتیازات اقتصادی دست پیدا کردند اینها همه بخشی از تأثیرات سیاست مذهبی شاه تهماسب است که مقاله حاضر بدان پرداخته است. پژوهش حاضر از جمله تحقیقات تاریخی است که اطلاعات مربوط به آن به روش کتابخانه ای جمع آوری شده و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی به نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Shah Tahmasp I's Religious Beliefs on His Political-Cultural Actions

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Sohrabi
  • Kamranifar Ahmad
  • Shokooh Sadat Arabi Hashemi
Department of History, Najaf Abad branch, Islamic Azad University of Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

The Safavid Dynasty holds a unique position in the history of Iran as it established, for the first time after nine hundred years, a comprehensive government with national borders in Iran. The Safavids founded their rule relying on both material and spiritual bases such as Sufism, Qizilbash, Sayyidism, and Twelver Shi'ism, which later, particularly under the shadow of Shah Tahmasp I's religious policies, Sufism and the Qizilbash lost their primary status. The Shia clergy, with the support of the Safavid kings, became a power equivalent to the monarchy. Iranians adapted their individual and social lives to the teachings of Shi'ism, and the Sayyids gained economic privileges. These are all parts of the impacts of Shah Tahmasp's religious policy, which this article addresses. The current research is among the historical studies whose information has been collected through library methods and written in a descriptive-analytical manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shah Tahmasp
  • Qizilbash
  • Sufism
  • Clergy
  • Shi'ism