آموزش حقوق شهروندی به کودکان و تأثیرآن بر توسعه سیاسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/spsich.2024.418348.1117

چکیده

یکی از موضوعات مهم حوزه جامعه مدنی حقوق شهروندی است که آموزش آن به کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی نقش آموزش حقوق شهروندی به کودکان در تربیت شهروند و تأثیر آن در توسعه سیاسی است. روش این پژوهش تحلیل محتوایی-کتابخآن‌های و از نظر هدف کاربردی است. آموزش حقوق شهروندی و تربیت شهروند خوب یکی از سیاستهایی است که امروزه دولت‌ها از طریق نظام آموزشی پیگیری می‌کنند. حقوق شهروندی عبارت است از عقاید و اطلاعات اساسی که یادگیرندگان به منظور این‌که شهروند مسؤل و مؤثر یک دموکراسی باشد باید بدانند و به کار گیرند. بنابرین دانش‌آموزان با مطالعه مفاهیم حقوق شهروندی می‌توانند در پیگیری حقوق فردی و اجتماعی خود توانمند شوند و با درک درستی از حقوق و تکالیف شهروندی، سطح مطالبات خود را در جامعه تنظیم نموده و رفتار و عملکرد دولت را در تأمین و تضمین انواع حقوق شهروندی مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد تا موجبات تحقق جامعه حق مدار، قانونمند (جامعه مدنی) و توسعه سیاسی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citizenship Education for Children and Its Impact on Political Development

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Fereydoon Akbarzadeh 2
  • Hamed Ameri Golestani 2
1 Ph.D. student, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

One of the significant topics within the realm of civil society is citizenship rights, the education of which to children is of great importance. The purpose of this study is to investigate the role of citizenship education in nurturing citizens and its impact on political development. The method of this research is content and library analysis and is applied in purpose. Citizenship education and the nurturing of good citizens are policies that governments pursue today through the educational system. Citizenship rights consist of fundamental beliefs and information that learners must know and apply to be responsible and effective citizens in a democracy. Therefore, by studying the concepts of citizenship rights, students can become empowered in pursuing their individual and social rights and, with a correct understanding of citizenship rights and duties, can regulate their demands in society, and assess and monitor the government's behavior in providing and guaranteeing various citizenship rights to facilitate the realization of a rights-based, lawful society (civil society) and political development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship rights
  • citizenship education
  • political upbringing
  • education
  • political development