بررسی ارتباط بین رضایت اجتماعی با تعهد اجتماعی در بین شهروندان شهر شهرکرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جامعه شناسی فرهنگی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

10.22034/spsich.2024.400910.1112

چکیده

تعهد اجتماعی به عنوان یکی از ارکان مهم اجتماعی، شرایط تنظیم امور را فراهم کرده، به قابلیت نظم و ثبات اجتماعی می افزاید و پیش بینی امور و جریان های اجتماعی را نیز تسهیل می کند. پژوهش حاضر که با هدف ارتباط بین رضایت اجتماعی با تعهد اجتماعی در بین شهروندان شهر شهرکرد می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد 18 سال به بالای شهر شهرکرد است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 150 هزار نفر می باشد و 384 نفر از آنان با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل رضایت اجتماعی (37/0 P=) و تمامی ابعاد آن یعنی رضایت از خانواده (38/0 P=)، رضایت از وضعیت سیاسی (37/0 P=)، رضایت از وضعیت فرهنگی (33/0 P=)، رضایت از سلامتی (31/0 P=) و رضایت از وضعیت مالی (45/0 P=) با میزان تعهد اجتماعی شهروندان شهر شهرکرد ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان می دهد که میزان کل رضایت اجتماعی بر تعهد اجتماعی تأثیر متوسط داشته (55/0) و متغیر رضایت اجتماعی در مجموع (31/0) از واریانس متغیر تعهد اجتماعی را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Role of Empowerment Influenced by Planning Approaches in the Sustainable Socio-Cultural Development of Rural Settlements in the Central District of Hamadan County

نویسندگان [English]

  • Alireza Maleki 1
  • Chitsaz Mohamadali 2
  • Asghar Mohammadi 3
1 PhD student, Cultural Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Assistant professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan , Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

It is evident that although empowerment is effective in changing the lifestyle of rural inhabitants, due to the dominance of rationalist approaches in the planning system of Iran, the empowerment of rural residents has not been adequately addressed in the country's planning and policy-making. The present research, conducted through documentary and survey methods, aims to investigate the impact of planning types on rural empowerment and ultimately its effect on the sustainable socio-cultural development of rural settlements. The statistical population of this study encompasses the inhabited rural settlements in the central district surrounding Hamadan County. Out of the total 107 inhabited villages in Hamadan County, 50 settlements were randomly selected. The selection of rural settlements was done using a combined random sampling method, including stratified or class sampling. The sample size selected was 382 households, chosen randomly. For data analysis, in addition to descriptive techniques, Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis were used to assess the relationship and impact among the study variables. The results showed that out of 14 indicators examined, 7 indicators (education and information, the manner and mode of participation, social capital, improvement in individuals' living standards, self-determination, trust and confidence, and transparency) have a significant correlation with the socio-cultural development component of the rural areas under study, according to experts and rural respondents. In fact, the Pearson test results indicate the existence of a relationship between the planning approach and the empowerment and sustainable socio-cultural development of the villages in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Socio-cultural development
  • Hamadan County
  • Instrumental rationality