مطالعات تطبیقی حوزه های سیاسی وداوری بین المللی مسئولیت دولت در محیط زیست

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد دامغان، دانشگاه ازاد اسلامی،دامغان،ایران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی ،واحد دامغان،دانشگاه ازاد اسلامی ،دامغان،ایران

3 استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی، واحددامغان ،دانشگاه ازاد اسلامی،دامغان، ایران

4 استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی،واحد دامغان ،دانشگاه ازاد اسلامی، دامغان، ایران

10.22034/spsich.2024.388353.1100

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعات تطبیقی حوزه های سیاسی و بین المللی مسئولیت دولت در محیط زیست است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به شیوه کتابخانه ای از طریق فیش برداری انجام شده است. مهمترین مسئله در برخورداری از محیط زیست سالم، اطلاع رسانی آن به شهروندان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه اصل حق بر محیط زیست سالم به صورت صریح قید نگردیده است، اما سیاق اصل ۵۰ به گونه ای است که می توان با ارائه تفسیر موسع، مفاد این حق را از محتوای اصل استنتاج نمود. به نظر برخی از حقوقدانان در حوزه حقوق محیط زیست، عبارات حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی و ممنوعیت فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می کند، مندرج در اصل ۵۰ قانون اساسی را دال بر آن دانسته اند که قانونگذار اساسی با مفروض تلقی نمودن محیط زیست سالم که نسل امروز و نسل های آتی در آن می توانند حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، به صورت ضمنی به عنوان حق پذیرفته است. بنابراین می توان گفت بر طبق قانون اساسی، همه افراد، حق برخورداری از هوای سالم و مقابله با آلودگی هوا را دارا باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative studies of political spheres and international arbitration of government responsibility in the environment

نویسندگان [English]

  • Niloofar Soleimani Mojarad 1
  • Ali Poorghasab amiri 2
  • Alireza Jahangiri 3
  • Ahmadreza Behniafar 4
1 PhD student, Department of Public International Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Assistant Professor, Public International Law Department, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
3 Assistant Professor, Public International Law Department, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
4 Assistant Professor, Public International Law Department, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is comparative studies of political and international areas of government responsibility in the environment. This research has been carried out in a descriptive-analytical way in a library-style way through a survey. The most important issue in having a healthy environment is informing the citizens. In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, although the principle of the right to a healthy environment is not explicitly stated, the context of Article 50 is such that the content of this right can be inferred from the content of the principle by providing an extended interpretation. In the opinion of some jurists in the field of environmental law, the expressions of environmental protection, public duty and the prohibition of economic activities, other than those associated with environmental pollution or irreparable destruction, contained in Article 50 of the Constitution indicate They have known that the basic legislator implicitly accepted it as a right by assuming a healthy environment in which today's generation and future generations can have a growing social life. Therefore, it can be said that according to the constitution, all people have the right to enjoy healthy air and fight air pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political
  • international
  • government responsibility
  • environment