آسیب شناسی سیاستگذاری کاهش فقر در ایران؛ با تأکید بر عملکرد مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

10.22034/spsich.2024.433224.1122

چکیده

فقر یک پدیده اجتماعی چند بعدی است که عوامل مختلفی در افزایش و کاهش آن، دخیل هستند. از طرف دیگر، فقر دارای معانی و انواع مختلفی است که هر یک از آنها، آثار گوناگونی دارد و نمی توان همه آنها را با یک راهکار کاهش داد. با توجه به ماهیت چند بعدی فقر و اینکه عوامل مختلفی در آن دخیل هستند، نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول توصیه می کنند که برای مقابله با آن، سند ملی کاهش فقر تدوین شود. با آنکه در نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات قانون اساسی اقدامات متعددی در زمینه کاهش فقر انجام شده و حتی سندی به نام سند ملی کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها در سال 1384 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اما به خاطر مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، همچنان نیازمند تدوین یک سند ملی توسط مجلس شورای اسلامی هستیم. این پژوهش با روش تحلیلی و مبتنی بر داده های تطبیقی و مطالعه اسنادی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Poverty Reduction Policy in Iran; Emphasizing the Performance of the Islamic Council

نویسندگان [English]

  • Said Shojaei Arani 1
  • Shakour Pour Hossein 2
1 Assistant Professor of Economic Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD student in Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Poverty is a multi-dimensional social phenomenon that various factors are involved in its increase and decrease. On the other hand, poverty has different meanings and types, each of which has different effects, and they cannot all be reduced with one solution. Due to the multidimensional nature of poverty and the fact that various factors are involved in it, international financial institutions such as the International Monetary Fund recommend that a national Poverty Poverty Reduction Strategy Papers be developed to deal with it. Although in the Islamic Republic of Iran system, in the light of Islamic teachings and the requirements of the constitution, several measures have been taken in the field of poverty reduction, and even a document called the National Document on Poverty Reduction and Targeting of Subsidies has been approved by the Council of Ministers in 2014. Because of the problems that exist in this field, we still need to compile a national document by the Islamic Council. This research has been done with an analytical method based on comparative data and document study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poverty
  • poverty reduction
  • Islamic Council
  • national document on poverty reduction