الزامات خارج از زندان مهمترین ضرورت سیاست کیفری برای پذیرش ادبیات مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی حاکم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدگان پردیس فارابی تهران، واحد قم، قم، ایران

3 دانشیار گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، ایران

10.22034/spsich.2024.445062.1140

چکیده

چکیده:
ازمهم ترین کلید واژه ها برای تثبیت وکارکرد صحیح ساختارهای حیاتی حاکمیت دو لغت مشروعیت و مقبولیت است؛ که در ادبیات علوم سیاسی مورد مدائقه اندیشمندان این حوزه قرار دارد. هدف از این پژوهش را می توان؛ بررسی الزامات خارج از زندان و تاثیر کارکردی آن برمشروعیت و مقبولیت مورد نیاز حاکمیت مستقرء در مقابل کارکرد سنتی زندان وتاثیرات سوء آن بر این ادبیات حاکم دانست.
چنان که عدم توجه کافی به اقتضاعات و نیاز های بنیادین افراد و همچنین عدم اهتمام هرچه بیش به الگوهای حمایتی مبتنی بر نظام باز اجتماعی و اصلاح و تربیت؛ زمینه ساز عدم مقبولیت و مشروعیت افراد تحت رصد نظام کیفری خواهد شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. در این پژوهش با الهام پذیری از شیوه ای مخالف با بینش فرمالیسم حقوقی، نهاد مراقبت از مجرمان در خارج از زندان را مطرح و زمینه را برای بازاجتماعی کردن و بازپذیری مشروعیت سیاسی نظام کارآمد؛ توامان مورد بررسی و تاکید قرار گرفت. به نحوی که جریان حبس گرایی در راستای یک بینش خشک فرمالیست زده سنت گرا، در سیاست کیفری تحلیل و آن را عاملی برای عدم مقبولیت و مشروعیت مورد بازشناسی قرار داد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Rules and Regulations Outside of Prisons in Criminal Policy for Acceptance in the Spheres of Legitimacy and Acceptability within the Governing Political System.

نویسندگان [English]

  • Ali Nazeriyan 1
  • Seyyed Mahmoud Mirkhalili 2
  • Mohammad Ali Haji deh abadi 3
1 Ph.D student of criminal law and criminology, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Professor and Faculty Member at Farabi Campus, Tehran University, Tehran, Iran
3 Associate Professor and Faculty Member at Qom University, Iran
چکیده [English]

Abstract:
The crucial elements for establishing and ensuring the proper functioning of essential governance structures are legitimacy and acceptance, extensively studied by scholars in the field of political science. This research aims to investigate the impact of rules and regulations outside of prisons on the legitimacy and acceptance required for established governance, contrasting with the traditional functioning of prisons and its adverse effects on this governance sphere. Insufficient attention to the fundamental requirements and needs of individuals, coupled with neglecting supportive patterns based on an open social system and reform and education, creates a path towards the non-acceptance and legitimacy of individuals under the scrutiny of the criminal justice system. The present research utilized a descriptive and analytical methodology. Inspired by an approach contrary to formalistic legalism, the institution of caring for criminals outside of prisons was examined, emphasizing the groundwork for social reintegration and the effective political legitimacy of the system. This analysis recognizes the trend of imprisonment aligned with a dry formalist and tradition-oriented perspective in criminal policy, identified as a factor contributing to the acknowledgment of non-acceptance and legitimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Care
  • Outside of prison
  • Acceptance
  • 4Legitimacy