نمودهای صلح فرهنگی معاصر در گرشاسپ نامه اسدی طوسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ادبیات فارسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار، گروه ادبیات فارسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/spsich.2024.445492.1142

چکیده

پس از شاهنامه فردوسی، گرشاسپ نامه اسدی، دومین اثر سترگ حماسی ایران است. اسدی طوسی در این منظومه،به همان میزان که به دلاوری، سلحشوری، جنگ و خونریزی پرداخته، به صلح و دوستی نیز توجه داشته و بسامد بالای نکات صلح آمیز در ابیات و داستان‌های آن چشمگیراست تا جایی که این منظومهء حماسی می‌تواند منشوری ازعوامل ایجاد و تأمین صلح و آشتی بوده و الگویی برای به محاق رفتن جنگ و خشونت های فراگیر جامعه ی امروز بشری باشد. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی عوامل ایجاد و تثبیت صلح در گرشاسپ نامه از نگاه یوهان گالتونگ مورد واکاوی قرار گرفته است . از نظر او فرهنگ منشأ تمام مناسبات است و باورها و اعتقادات مردم از مؤلفه های اصلی فرهنگ هستند که نقش مهمی در برقراری صلح و آشتی ایفا می کنند . او معتقد است که مقوله ی صلح نیازمند باز اندیشی است و تنها با ترک مخاصمه به دست نمی آید بلکه بر قراری آن در جهان امروز در گروش به عدالت و تحقق مناسبات صحیح و به دور از خشونت است . بر این اساس هموار کنندهِ ی مسیر صلح در جامعه پیوسته پیشگیری از جنگ و خونریزی بوده که مقدمهء آن ظلم گریزی و دوری از تجاوز و خونریزی است. به همین دلیل در این حماسه،پس از بیان و تفسیرعوامل مشخص شدهء صلح آمیز، پررنگ ترین گونهء صلح و سازش، ظلم گریزی، شناخته شده است که ما در این نوشتار به شرح و تفسیر این مهم پرداخته و در خصوص چگونگی ادفاع نایره ی جنگ وخونریزی سخن رانده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of contemporary cultural peace in Asadi Toosi's Garshasp Name

نویسندگان [English]

  • zahra Jurabchi 1
  • Mahdi Mahouzi 2
  • Maryam Jalali 3
1 Ph.D. student of Persian literature, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Literature, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

After Ferdowsi's Shahnameh, Asadi's Garshasbnameh is the second epic work of Iran. In this poem book, Asadi Tousi has equally considered both the bravery, war, bloodshed as well as peace and friendship. The peaceful issues are outstanding and remarkable in literature and its stories. Henceforth, this epic verse can hold a prism of factors providing peace and compromise and a model ending the war and prevalent violence in today's human society. This research has been done based on descriptive- analytical method to stabilize peace in Garshasbnameh from the view of Yuhan Galtung. From his view, culture is the origin of all rites and merits. People's beliefs identified as the main indicators of culture play a significant role in peace and reconciliation. He believes that issue of peace necessitates reconsideration and it is not achieved by abandoning hatred and hostility. Furthermore, it is devoted to fairness and the understanding of truthful relationships and away from violence in today's world. In fact, preventing war and bloodshed paves the path of peace in society. That is why, after describing and interpreting the specified peace making factors, abolishing cruelty is the boldest and the most outstanding type of peace. The present research aims to explain and scrutinize this issue specifically war and bloodshed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epic poem
  • Garshasbnameh
  • avoiding cruelty
  • cultural peace
  • Galtung