بررسی جایگاه جوانان در فضای اجتماعی و ارتباط آن با آرمان ـ ارزش‌های معاصر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، جامعه شناسی توسعه اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته دانش اجتماعی مسلمین، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد تهران.

10.22034/spsich.2023.398947.1111

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی جایگاه جوانان در اجتماع و ارتباط آن با آرمان و ارزش های معاصر بوسیله‌ی‌ایده‌ی فضای اجتماعی بوردیو می‌باشد، تا بدین طریق از جبرگرایی نهفته در‌ اندیشه طبقاتی کلاسیک فاصله بگیرد، و سایر عوامل مؤثر مانند روابط اجتماعی و فرهنگ را هم در نظر گرفته باشد. بدین طریق با اتکاء به تئوری بوردیو که در ذیل فضای اجتماعی در پی سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که، بین جایگاه جوانان در فضای اجتماعی و ارتباط آنها با آرمان - ارزش‌های معاصر ارتباط مثبت وجود دارد. هدف پژوهش شناخت نوع رابطه فضای اجتماعی با آرمان - ارزش‌های معاصر در بین جوانان است. روش تحقیق بصورت پیمایشی و داده‌ها بصورت میدانی بوسیله‌ی پرسشنامه گردآوریشد.جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون t-test، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون و پیرسون استفاده شده است. آرمان و ارزش های معاصر در این پژوهش شامل سرزندگی، دلبستگی و ارزش های سیاسی معاصرتعریف شده اند که بر خلاف آرمان و ارزش های دوران مدرن یعنی برابری، همبستگی و عدالت بوده اند. یافته های پژوهش در بررسی فرضیه اصلی با توجه به مقدارهای(sig=./…) و(R=./332) نشان دهنده‌ی ‌این است که بین جایگاه جوانان در فضای اجتماعی و آرمان و ارزش های معاصر رابطه مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the position of youth in the social space and its relationship with contemporary ideals and values

نویسندگان [English]

  • mohammadreza sheikhtaheri 1
  • Abolfazl Zolfaghari 2
  • hamidreza Rahi 3
1 PhD student, Sociology of Social Development, University of Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Shahid University, Tehran, Iran
3 کارشناسی ارشد رشته دانش اجتماعی مسلمین، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد تهران
چکیده [English]

The current research seeks to investigate the place of youth in society and its relationship with contemporary ideals and values through the idea of Bourdieu's social space, in order to distance itself from the determinism hidden in classical class thought, and also consider other effective factors such as social relations and culture. have taken In this way, relying on Bourdieu's theory, which seeks economic, cultural and social capital under the social space, we seek to examine the hypothesis that there is a positive relationship between the position of young people in the social space and their relationship with contemporary ideals and values. The aim of the research is to know the type of relationship between social space and contemporary ideals and values among young people. The research method was a survey and the data was collected in the field using a questionnaire. To check the research hypotheses, t-test, one-way analysis of variance, regression and Pearson were used. Contemporary ideals and values in this research are defined as vitality, attachment, and contemporary political values, which are contrary to ideals and values of the modern era, namely equality, solidarity, and justice. The findings of the research in examining the main hypothesis according to the values (sig=./...) and (R=./332) indicate that there is a positive relationship between the position of young people in the social space and contemporary ideals and values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social space
  • social class
  • ideals and values
  • lifestyle