«نوباستان‌گرایی و روان‌ساخت‌های ستیزبرانگیز: بایستگیِ سیاست‌گذاریِ هویتیِ نیازپایه»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

اینک‌زمان هستیِ ایران با کیستی‌جویانِ جوان یا «نوباستان‌گرایان» روبه‌روست، کسانی که فرهنگِ باستان را گنجینه‌ی معناییِ گوهرین و بخشنده‌ی هویتی برین می‌شناسند. بازنمایی‌های گفتمانیِ نوباستان‌گرایان نشان می‌دهد آن‌ها روان‌ساختِ ویژه‌ای دارند که می‌تواند به برخوردهای فرهنگی و میان‌گروهی (میانِ هوادارانِ فرهنگِ باستان و اسلام) دامن بزند. دگرسازی و اسلام را مایه‌ی تباهی شناسایی کردن؛ جایگاهِ فرهنگِ باستان و اسلام را نابرابر دانستن؛ جمهوریِ اسلامی و کارگزارانِ آن را ریشه‌ی بدبختی‌ها انگاشتن؛ و احساسِ هراسِ هستی‌شناختی، بی‌ارزشی، خشم، و بیزاری از این ویژگی‌ها به شمار می‌روند. نوشتارِ کنونی با بهره‌گیری از آرای روان‌شناسانِ اجتماعی - چون «پراتو،» «گلاسفورد،» «کلمن،» «نادلر،» «ژاناف – بولمن،» و «ورتر» - این انگاره را پیش می‌نهد که برای اینکه نوباستان‌گرایی به ستیزه‌های معنایی نینجامد، سیاست‌گذاریِ هویتیِ نیازپایه بایسته است. در این زمینه، نخست دستگاهِ سیاست‌گذاریِ فرهنگی باید کاستی‌های پیشینِ خود را شناسایی کند و سپس، با زدودنِ آن‌ها، در برنامه‌ریزی‌های تازه‌ی خویش سه نیازِ بنیادین و روان‌شناختیِ هویتِ اجتماعیِ نوباستان‌گرایان – احساسِ «خودارجمندی،» «دل‌بستگی،» و «یکپارچگیِ خود» – را برآورده سازد. بدین‌گونه بسیار شدنی است که گروه‌ها از تازش به سوی سازش بگریزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neo-Archaism and Conflicting Psycho-Constructs: The Necessity of Need-Based Identity Politics

نویسندگان [English]

  • Karimi Maleh Ali
  • Reza Garshasbi
Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Iran
چکیده [English]

Contemporary Iranian society is facing young identity seekers or "neo-archaists", those who know the ancient culture as a precious treasure of meaning and supplier of a superior identity. The discourse representations of neo-archaists indicate that they have a special psychological structure that can fuel cultural and intergroup encounters (between supporters of ancient culture and Islam). Othering and Identifying Islam as a source of destruction; Considering the position of ancient culture and Islam as unequal; considering the Islamic Republic and its agents as the root of misfortunes; and the feeling of ontological fear, worthlessness, anger, and disgust are among these characteristics. Using the opinions of social psychologists such as "Pratto," " Glasford," "Kelman," "Nadler," "Janoff-Bulman," and "Werther," the present article proposes the assumption that need-based Identity politics is necessary to avoid the aggressiveness of the neo-archaists. In this regard, cultural policymakers must first identify their previous shortcomings and then, by removing them, in their new programs, they should fulfill the three fundamental and psychological needs of the social identity of neo-archaists, which are as follows: a sense of "self- esteem," "belonging," and " self-integrity". Thus, it is very possible for groups to avoid conflict and move towards compromise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-Archaism
  • Cognitive Characteristics
  • Emotions
  • Identity Conflict
  • Need-Based Policy
- الهی‌منش، محمدحسن؛ و مریدی، فاطمه (1392). «حکومت و بحران هویت دینی در ایران،» فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره 4، شماره 16، ص 106-90.
- روزنهان، دیوید ال و مارتین ای پی سلیگمن (1389)، آسیب‌شناسیِ روانی. برگردانِ یحیی سیدمحمدی، تهران: ارسباران.
- غفاری، غلامرضا (1390). سرمایه‌ی اجتماعی و امنیت انتظامی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
- فضلی، قاسم (1388)، «زبانِ خصوصی از منظرِ ویتگنشتاین و گادامر،» پژوهش‌های فلسفی، دوره‌ی 5، ش 16، صص 136-115.
- کریمی‌مله، علی و گرشاسبی، رضا (1397). «باستان‌گراییِ جدید و تأثیرِ آن بر امنیتِ فرهنگی – سیاسیِ جمهوریِ اسلامی،» مطالعاتِ راهبردی، دوره‌ی 21، ش 4، صص 181-153.
- گرشاسبی، رضا و کریمی‌مله، علی (1400)، «معمای امنیتِ هویت و بازخیزیِ گفتمانِ باستان‌گرایی،» مطالعاتِ راهبردی، دوره‌ی 25، ش 95، صص 88-59.
- Ahmadi, H. (2020). Nationalism in Iran. In M. Kamrava (Ed.), Routledge Handbook of Persian Gulf Politics (pp. 265-279). Routledge.         
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications.
- Demertzis N. (2014) Political Emotions. In p. Nesbitt-Larkin., C. Kinnvall., T. Capelos., & H. Dekker (Eds.) The Palgrave Handbook of Global Political Psychology (pp 223-241). Palgrave Macmillan, London.
- Fischer, A. H., & Roseman, I. J. (2007). Beat Them or Ban Them: The Characteristics and Social Functions of Anger and Contempt. Journal of Personality and Social Psychology, 93(1), 103– 115. https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.1.103
- Janoff-Bulman, R., & Werther, A. (2008). The social psychology of respect: Implications for delegitimization and reconciliation. In A. Nadler, T. E. Malloy, & J. D. Fisher (Eds.), The social psychology of intergroup reconciliation (pp. 145–170). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195300314.003.0008
- KhosraviNik, M., & Zia, M. (2014). Persian Nationalism, Identity and Anti-Arab Sentiments in Iranian Facebook Discourses: Critical Discourse Analysis and Social Media Communication. Journal of Language and Politics, 13(4), 755 – 780. https://doi.org/10.1075/jlp.13.4.08kho
- Klandermans, B. (2003). Collective Political Action. In S. O. David, H. Leonie, & J. Robert (Eds.), Oxford Handbook of Political Psychology (pp. 670-710). Oxford University Press.
- Lindenberg, S., Fetchenhauer, D., Flache, A., & Buunk, B. (2006). A Framing Approach. In F. Detlef, F. Andreas, B. Bram, & L. Siegwart (Eds.), Solidarity and Prosocial Behavior (pp. 3-23). Springer.
- Nadler, A., & Shnabel, N. (2008). Instrumental and socioemotional paths to intergroup reconciliation and the Needs-Based Model of Socioemotional Reconciliation. In A. Nadler, T. E. Malloy, & J. D. Fisher (Eds.), The social psychology of intergroup reconciliation (pp. 37–56). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195300314.003.0003
- Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research and Evaluation Methods: integrating theory and practice. SAGE Publications
- Persian Gulf Facebook Channel, [Thumbnail with link attachedhttp]. //m.facebook.com/Persian.Gulf/?tsid=0.84258504654280848&source=result
- Pratto, F., & Glasford, D. E. (2008). How needs can motivate intergroup reconciliation in the face of intergroup conflict. In A. Nadler, T. E. Malloy, & J. D. Fisher (Eds.), The social psychology of intergroup reconciliation (pp. 117–144). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195300314.003.0007
- Schwartz, S. J., Vignoles, V. L., Brown, R., & Zagefka, H. (2014). The identity dynamics of acculturation and multiculturalism: Situating acculturation in context. In V. Benet-Martínez & Y. Y. Hong (Eds.), The Oxford handbook of multicultural identity (pp. 57–93). Oxford University Press.
- TenHouten, W. D. (2007). A General Theory of Emotions and Social Life. Routledge.
- Van der Zee, K., & Perugini, M. (2006). Personality and Solidary Behavior. In D. Fetchenhauer, A. Flache, A. P. Buunk, & S. Lindenberg (Eds.), Solidarity and prosocial behavior: An integration of sociological and psychological perspectives (pp. 77–92). Springer Science + Business Media.