بررسی تاثیر برنامه‌های فرهنگی دانشگاه بر مشارکت‌سیاسی دانشجویان با نقش میانجی هوش‌سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اراک)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

یکی از ابعاد بسیار مهم توسعه ملی، توسعه و باروری فرهنگ حاکم بر جامعه است. مطالعه تاثیر برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها به عنوان زیرمجموعه نظام‌اموزش‌عالی در فرایند توسعه کشور از جمله راه‌کار قابل توجهی است که می‌توان توانمندی‌ها و کارکردهای فعالیت فرهنگی را شناخت. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه‌های فرهنگی دانشگاه برمشارکت سیاسی دانشجویان با نقش میانجی هوش سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اراک) انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تمامی دانشجویان دانشکده فنی‌و‌مهندسی به تعداد۲۳۴۰ نفر می‌باشد که از بین آنها با توجه به جدول مورگان ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه آماری به روش غیرتصادفی از افراد دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد مشارکت‌سیاسی فرج‌زاده (۱۳۹۳)، هوش‌سیاسی فریز و همکاران (۲۰۰۵) و پرسشنامه محقق‌ساخته فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه می‌باشد. پایایی پرسشنامه‌های مشارکت‌سیاسی (88/0 α =)، برنامه‌های فرهنگی دانشگاه (87/0 α =)، هوش‌سیاسی (79/0 =α) با روش آلفای‌کرونباخ محاسبه و تایید شد و روایی محتوایی نیز با نظر اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای آزمون فرضیات تحقیق از روش همبستگی بر اساس مشاهده‌های پس رویدادی و با تحلیل‌رگرسیون گام به‌گام تحت نرم-افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد برنامه‌های فرهنگی دانشگاه بر میزان مشارکت‌سیاسی دانشجویان دارای تاثیر معناداری نمی-باشد و الگوی رابطه آنها مستقیم نمی‌باشد (05/0P>) همچنین تاثیر برنامه‌های فرهنگی دانشگاه بر هوش‌سیاسی مشاهده نگردید (05/0P>) اما هوش‌سیاسی بر میزان مشارکت‌سیاسی به صورت معناداری تاثیر دارد (05/0P<) همچنین تایید شد که هوش‌سیاسی در ارتباط بین برنامه‌های فرهنگی دانشگاه و میزان مشارکت سیاسی دانشجویان نقش میانجی دارد (05/0P<). طبق نظر پاسخ دهندگان هوش‌سیاسی باعث افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان می‌گردد اما برنامه‌های فرهنگی دانشگاه این توانایی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of university cultural programs on students' political participation with the mediating role of political intelligence (case study of Arak University students)

نویسندگان [English]

 • Seidali Mortazavi Emami Zavareh 1
 • Hosein Rohani 2
 • reza mahmoudoghli 3
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Arak University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Theology and Political Science, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

One of the most important aspects of national development is the development and fertility of the culture that governs the society. Studying the impact of cultural programs of universities as a subset of the higher education system in the country's development process is one of the significant solutions that can identify the capabilities and functions of cultural activity. The present research was conducted with the aim of investigating the impact of cultural programs of the university on the political participation of students with the mediating role of political intelligence (a case study of Arak University students). The research method is descriptive-analytical and survey type. The statistical population is all the students of the technical and engineering faculty in the number of 2340 people, among whom 181 people were selected as a statistical sample by a non-random method according to Morgan's table. The tool for collecting information is Farajzadeh's standard political participation questionnaires (2013), Fariz et al.'s political intelligence (2005) and researcher-made questionnaires of university cultural activities. The reliability of political participation questionnaires (α = 0.88), university cultural programs (α = 0.87), political intelligence (α = 0.79) was calculated and confirmed by Cronbach's alpha method, and content validity It was also approved by the opinion of professors and experts. To check the normality of the distribution of the variables, the Kolmogorov Smirnov test was used to test the hypotheses of the research, the correlation method was used based on post-event observations and with step-by-step regression analysis under spss software. The results showed that university cultural programs do not have a significant effect on students' political participation and their relationship pattern is not direct (P>0.05), and the effect of university cultural programs on political intelligence was not observed (P>0.05). But political intelligence has a significant effect on the level of political participation (P < 0.05). It was also confirmed that political intelligence plays a mediating role in the relationship between university cultural programs and the level of political participation of students (P < 0.05). <). According to the respondents, political intelligence increases the political participation of students, but the cultural programs of the university do not have this ability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • University cultural programs
 • political participation
 • political intelligence
 • students
 • آلموند ،ج. پاول، ب (۱۳۸۰) مشارکت و حضور سیاسی شهروندان ، ترجمه: علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۶۴، صص ۱۴۷-۱۳۶
 • اکبری، مسعود(۱۳۸۹). مشارکت­های دانشجویی و نقش آن در توسعه فعالیت­های فرهنگی( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحدخلخال، مجله مدیریت­فرهنگی، سال چهارم، شماره هشتم، صص۱۰۷-۱۲۱
 • اسماعیلی، محسن(۱۳۷۴) گزیده مقالات و سخنرانی­های سمینار دانشجو، دانشگاه و سیاست، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی
 • پالیزیان،محسن(۱۳۹۰) بررسی میزان تمایل به مشارکت­سیاسی دانشجویان و عوامل موثر برآن، مجله­سیاست، دوره ۴۱، شماره ۲،صص۳۳-۴۹
 • ثابتی­راد، عباس(۱۳۸۵)آموزش­های شهروندی، روزنامه همشهری
 • حمیدی­هریس، حمید، راد، فیروز،(۱۳۹۶) بررسی رابطه سرمایه­فرهنگی با مشارکت­سیاسی دانشجویان دانشگاه ازاداسلامی واحد تبریز، مطالعات جامعه­شناسی، سال۹، شماره ۳۵، ۲۲۸۱-۶۵
 • حیدری، فریبا(۱۳۹۷) نقش و مشارکت زنان در توسعه پایدار، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، سال سوم، بهار، صص۱۱۵-۱۰۰
 • دال، رابرت(۱۳۶۴)‌تجزیه و تحلیل سیاست، ترجمه حسین مظفریان، تهران، مظفریان.
 • ذاکرصالحی،غلامرضا(۱۳۹۷) مسائل آموزش عالی ایران، چاپ اول ، ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • راش، مایکل( ۱۳۹۱)‌جامعه و سیاست: مقدمه­ای بر جامعه­شناسی­سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران؛ انتشارات سمت
 • زارع، الهام، فرامرزی­اصل، مهسا،عباسی پارام، الناز(۱۳۹۹).بررسی نقش مشارکت­اجتماعیات محلی در توسعه­پایداراجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله سنگلج تهران). فصلنامه معماری وشهری پایدار، سال ششم، شماره اول،صص۱۰۱-۱۱۶
 • زاهدی، شمس­السادات،(۱۳۹۶) نقش انجمن­های علمی و صنفی اعضای هیات علمی در استقلال دانشگاه با تاکید بر منافع ملی، مجموعه مقالات همایش ملی استقلال دانشگاه­ها چالش­ها و راهبردها، تهران، دانشگاه علامه­طباطبایی
 • سخامهر، مینا و صداقتی­فرد، مجتبی (۱۳۹۴)،سنجش آگاهی­سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن با تاکید بر مشارکت­سیاسی، کنفرانس بین­المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی،تهران،https://civilica.com/doc/436454
 • شهریاری، حیدر(۱۳۹۴) مقایسه مشارکت­سیاسی دانشجویان علوم­انسانی با سایر گروه­های تحصیلی(‌مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)‌، فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین­المللی،صص۱۶۳-۱۸۹
 • صولتی­سروندی، حسین، نجفی، محمد، حسام­قاضی،روژان( ۱۳۹۶) بررسی رابطه هوش­هیجانی و مشارکت­سیاسی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب،فصلنامه مطالعات­سیاسی، سال نهم، شماره۳۶، صص۱۶۰-۱۴۹
 • علیخانی، علی اکبر(۱۳۸۹) شیوه­های تحول و بهبود آموزش­عالی و پژوهش در ایران با تحلیلی بر برخی مطالعات انجام شده، فصلنامه انجمن آموزش­عالی ایران، سال سوم، شماره ۱، صص۱-۳۱
 • غفاری­هشجین، زاهد، بیگی­نیا، عبدالرضا، تصمیم قطعی، اکرم(۱۳۸۹) عوامل موثر بر مشارکت­سیاسی دانشجویان علوم­سیاسی و فنی دانشگاه تهران، دانش­سیاسی سال ششم، شماره۲، صص۲۴۰-۴۰۷
 • فرزانه، عبدالحمید ؛ امیریان­زاده، مژگان(۱۳۸۵). میزان اثربخشی برنامه­های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فارس از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره ۳.
 • مصطفی­زاده،معصومه،صادقی،محمدرضا(۱۳۹۳)طراحی مدل توسعه­سرمایه­اجتماعی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالی، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره۱،شماره۲،صص۱۶۱-۱۸۲
 • مجلل­چوب­قلو، محمدعلی،ابراهیمی، علی، قربانی چوب­قلو، صمد(۱۳۹۲) بررسی رابطه میان هوش­اخلاقی و مشارکت­سیاسی، مطالعه موردی دانشگاه اصفهان، فصلنامه دانش­سیاسی و بین­الملل، سال دوم،شماره پنجم،صص۲۱-۴۲
 • ممبینی،یعقوب،دوستار، محمد،گودرزی، مهشید(۱۳۹۵)‌هوش­سیاسی و تغییر سازمانی:‌بررسی نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی، پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره۲۱، شماره۲
 • نادری،احمد(۱۳۹۶) فراتحلیل مشارکت­سیاسی دانشجویان ایرانی؛ مطالعه اثربخشی عوامل تبیین­کننده عینی، انگیزشی- ذهنی، فرهنگی- اجتماعی و نهادی، مطالعات جامعه­شناختی، دوره ۲۴، شماره یک، ۲۹۰- ۲۵۹
 • نیک­کار، ملیحه ؛ فرزین­فرزانه ؛ احمدی لاری، رکن الدین(۱۳۸۴). بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شیراز نسبت به برنامه­های فرهنگی و هنری و عوامل موثر بر شرکت آنها در این­گونه فعالیت­ها" مجله علوم اجتماعی­و انسانی، دوره بیست و دوم، شماه چهارم، پیاپی(۴۵).
 • Ashraf F, Zahid Iqbal A Research Agenda on the Leaders Political Intelligence for Effective Change Management, African Journal of Business Management, 2011, (14), pp.5798-5806
 • Cook, S. & Macaulay, S. (2004). Change Management Excellence. London; Stirling, VA : Kogan Page
 • Ferrise,G.R;Davidson,S.L; And Perrewe,P.l (2009) Political Skill at work: Impact on work Effectiveness. USA:Nicholas Brealey,pp.25-37
 • Ferris G.R, Treadway D.C, Kolodinsky R.W, Hoch Warter W.A., Kacmar C.J., Douglas, C., and Frink, D.D. Development and Validation of the Political Skill Inventory, Journal of Management, 2005, 31, pp.126-152.
 • Dahl, Robert(1974), Who Governs 20th Print, New Haven and London: yale university press.
 • Dingaa Emil. (2014). "Social capital and social justice". Procedia Economics and Finance. 8:246 –253
 • Dargahia Hossein , Ehteshamiو Fatemeh (2019) The Relationship Between Managers’ Political Intelligence And Employees’Political Behavior: A Case Study In Tehran University of Medical Sciences, Journal of Advances in Social Science and Humanities ISSN - 2395-6542Vol 5 (1), 531-538
 • Harvey, S. K y and Harvey, T. G. (1970) Adolescent Political Outlooks: The Effects of Intelligence as an Independent Variable, Midwest Journal of Political Science 14, No. 4 (Nov., 1970), pp. 565-595 https://www.jstor.org/stable/2110354
 • Peter T,(2008) Media Freedom, Political Knowledge, and Participation Journal Of Economic Perspectives, VOL. 22, NO. 2, SPRING 2008,(pp. 155-169)
 • Lussier, R.N, Achua, C.F. (2010). Leader Ship: Theory, Applications, and Skill Development (4th), Cengage, USA.
 • Mardiha, M. (2002), expectations from mass university, ministry of science, research and technology (in persian).
 • Moody M C (2007). Adaptive behavior in intercultural environments: The relationship between cultural intelligence factors and big five personality traits. Unpublished doctoral Dissertation of philosophy.George Washington university
 • Neave, G. (2001), the four pillars of wisdom, iranian journal of unesco's message, no. 340. 6-8.
 • Ramezani, R. (2002), the current challenges of universities and the national science development system, journal of research and planning in higher education, no. 25 (in persian).
 • Scott, P. (2000), a tale of three revolutions: science, society, and the university, in: higher education re-formed-falmer press, 190-207, www .ballarat.edu.au