بررسی تاثیر کتابخانه‌های عمومی بر کاهش آسیب های اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران، ایران

10.22034/spsich.2022.164320

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کتابخانه‌های عمومی بر کاهش آسیب های اجتماعی بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش اعضای کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران در بازة زمانی مهرماه 1400 تا مهر ماه 1401 بود. تعداد کل اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر تهران برابر با 42185 نفر بود. براساس فرمول کوکران تعداد 377 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه خدمات‌رسانی کتابخانه عمومی و نگرش به آسیب‌های اجتماعی بود. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که استفاده از کتابخانه‌های عمومی منجر به کاهش آسیب های اجتماعی شده و هر چه کاربران بیشتر به کتابخانه مراجعه نموده اند نسبت به آسیب های اجتماعی آگاهی بیشتری داشته و از مسائل اجتماعی دوری کرده اند. نتیجه‌گیری: طبق نتایج پژوهش به نظر می رسد که کتابخانه های عمومی در ایجاد نگاه نقادانه نسبت به آسیب های اجتماعی موفق عمل کرده اند اما عملکرد آن ها نیاز به تقویت دارد و باید توجه بیشتری به این حوزه شود. افزون براین افراد در برخورد با آسیب‌های اجتماعی با داشتن رویکرد اطلاع‌جویی و گسترش دانش و برخوردار بودن از چارچوبی دقیق و تنظیم شده گرایش کمتری به سوی انحرافات اجتماعی دارند. کتابخانه‌های عمومی می‌توانند با خدمات‌رسانی مؤثر و مفید در جامعه کارگشای حل بسیاری از معضلات مربوط به انحرافات اجتماعی از جمله کاهش خودکشی، طلاق، سرقت و... باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of public libraries on reducing social harm

نویسنده [English]

 • Mehdi Rahmani
PhD in Information Science and Epistemology, Information and Knowledge Retrieval, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the impact of public libraries on reducing social harm. Method: The current research is applied in terms of purpose and survey research in terms of method. The statistical population of the research was the members of the public libraries affiliated to the institution of public libraries of Tehran in the period from October 2021 to October 2022. The total number of members of public libraries in Tehran was equal to 42185 people. Based on Cochran's formula, 379 people were selected as the research sample. The data collection tool included two questionnaires of public library services and attitude to social harms. Finally, the data was analyzed using SPSS software version 22. Findings: The research findings showed that the use of public libraries led to a reduction in social harms and the more users who visited the library, the more aware they were of social harms. have more and have avoided social issues. Conclusion: According to the results of the research, it seems that public libraries have succeeded in creating a critical view of social harms, but their performance needs to be strengthened and more attention should be paid to this area. In addition, in dealing with social harms, people with an approach of seeking information and expanding knowledge and having a precise and regulated framework have less tendency towards social deviations. By providing effective and useful services in the society, public libraries can solve many problems related to social deviations, including reducing suicide, divorce, theft, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social damages
 • public libraries
 • institution of public libraries of the country
 • ابراهیمی، رحمان.، علی پور نجمی، سکینه (1392). بررسی کیفی نقش کتابخانه‌های عمومی در ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی. 3(2)، 51-72.
 • آقایی مهرناز، امین (1388). نقش همکاری خانواده و پلیس در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. انتظام اجتماعی، 1(2)، 57-76.
 • زوارقی، رسول (1388). کتابخانه‌های عمومی و نقش آن‌ها در مهندسی فرهنگی جامعه. 41-58.
 • ستایش فر، مریم (1397). نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی.4(2)، 35-39.
 • ستوده، هدایت الله (۱۳۸۹). آسیب شناسی اجتماعی. آوای نور.
 • صالحی، شیوا.، دهقانی، مرضیه (1391). بررسی نقش خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی نوجوانان. کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب شناسی روانی و تربیت.
 • فتحی، سروش.، فدوی، جمیله (1391). تحلیلی بر آسیب‌های اجتماعی جوانان طی سالهای 78-1387 و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان 3(8). 121-144.
 • Anaeme, F. O. (2012). Reducing gender discrimination and violence against women through library and information services. Library Philosophy and Practice, Retrieved June 20, 2017 from http:// digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1839&context=libphilprac
 • Barrows, P. K. (2014). Serving the needs of homeless library patrons: Legal issues, ethical concerns, and practical approaches. SLIS Student Research Journal, 4(2), 1-16. Retrieved March 11, 2017 from https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=ischoolsrj
 • Bolt, N. (2015). It takes a village–how public libraries collaborate with community agencies to serve the homeless in the United States. IFLA World Library and Information Congress 2015 81st IFLA General Conference and Assembly. Retrieved May 25, 2017 from http://www.library.ifla.org 2017/8/27.
 • Gottman, J., & Gottman, J. (2017). The art and science of love. Retrieved April 12, 2017 from https://www.gottman.com/couples/workshops/art-science-of-love.
 • Hines, S. S. (2015). Connecting individuals with social services: The library’s role. Retrieved May 1, 2017 from http://www.ifla.org/files2016/12/28
 • Holt Rinehart & Winston. Vårheim, A. (2011). Gracious space: Library programming strategies towards immigrants as tools in the creation of social capital. Library & Inform
 • Holt, G. E., & Holt, L. E. (2015). Library card campaigns and sustaining service: How do public libraries best serve poor children? Public Library Quarterly, 34(3), 270-278. https://doi.org/10.1080/01616846.2015.1069684
 • Kelley, A., Riggleman, K., Clara, I., & Navarro, A. E. (2017). Determining the need for social work practice in a public library. Journal of Community Practice, 25 (1), 112-125. https://doi.org/10.1080/10705422.2016.1269380
 • Luo, L., Estreicher, D., Lee, P. A., Thomas, C., & Thomas, G. (2012). Social workers in the library: An innovative approach to address library patrons’ social service needs. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 1, 73 – 82. Retrieved May 20, 2017 from http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/45
 • Muggleton, T. H. (2013). Public libraries and difficulties with targeting the homeless. Library Review, 62(1/2), 7-18. https://doi.org/10.1108/00242531311328113
 • Oyeronke, A. (2012). Information as an economic resource: The role of public libraries in Nigeria. Chinese Librarianship: An International Electronic Journal, 34, 66-75. Retrieved July 2, 2017 from http://www.iclc.us/cliej/cl34oyeronke.pdf
 • Richard, E. (2010). Foundations of Library and Information Science (3rd Ed).
 • Ruiu, M & Ragnedda, M. (2017): The Quadruple Helix Model of Libraries: The Role of Public Libraries in Newcastle upon Tyne, Public Library Quarterly.
 • Scott, R. (2011) the Role of Public Libraries in Community Building, PublicLibrar Quarterly, 30:3, 191-227.
 • Tygart, C.E (2015):“Dopubli School Increase Juvenile Delinquency?”, Journal of Urban Education, 26:359-370.
 • Vårheim, A. (2008). Theoretical approaches on public libraries as places creating social capital, Presented at the 74 IFLA General Conference and council, (Quebec, 10-14A