بررسی تحولات تاریخی اردکان یزد

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دکتری گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/spsich.2022.154136

چکیده

اردکان، به عنوان پهناورترین منطقه استان یزد، از دیرباز آباد و سرزنده بوده و سکونتگاه بشری به شمار می‌رفته است. با این حال، از این شهر اطلاعات و داده های تاریخی بسیار کمی از دوره های باستان و حتی پس از اسلام تا حدود دوره صفویه باقی مانده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی - تحلیلی و با اتکا به منابع و داده های تاریخی، تحولات سیاسی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی این شهر بررسی می‌شود. نتایج تحقیق نشان از غنای فرهنگی و وجود عناصر وحدت بخش قومی و مذهبی در اردکان دارد. چنانکه با وجود تنوع دینی و حضور بخشی از زرتشتی‌های ایران در این خطه، از گذشته روابط خوبی میان مسلمانان و زرتشتی‌ها برقرار بوده و زیست مسالمت آمیزی حاکم بوده است؛ با این حال، گزارش‌ها حکایت از این دارد که حاکمان و برخی مردم شهر با بابیان ساکن اردکان رفتار و برخوردی دشمنانه و خشن داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the historical, social and economic developments of Ardakan

نویسنده [English]

 • hoseinali ghorbani
PhD student of History Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ardakan, as the largest area of Yazd province, has been inhabited since long ago and has been considered a human settlement. However, very little historical information and data have remained from this city from the ancient periods and even after Islam until around the Safavid period. In this research, the political, historical, economic and social developments of this city are investigated by using descriptive-analytical approach and relying on historical sources and data. The research results show cultural richness and the existence of ethnic and religious unifying elements in Ardakan. As despite religious diversity and the presence of a part of Iranian Zoroastrians in this region, good relations have been established between Muslims and Zoroastrians since the past and peaceful life has prevailed; However, reports indicate that the rulers and some people of the city treated the Babians living in Ardakan in a hostile and violent manner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ardakan
 • Yazd
 • social
 • political
 • historical
 • religious
 • اعتماد السلطنه،محمد حسن بن على‏. مرآت السفر، عبد الحسین نوایى/ هاشم‏ محدث، دانشگاه تهران‏،تهران، ‏1367.
 • افشار، ایرج. یادگارهای یزد، ج 1، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و خانه کتاب یزد، تهران، 1374.
 • ______ . پژوهش در نام شهرهای ایران، روزنه، تهران، 1378.
 • انوری، حسن. فرهنگ جغرافیایی سخن، نشر سخن، تهران، 1391.
 • توکلی مقدم، غلامحسین. وجه تسیمۀ شهرهای ایران، نشر میعاد، تهران، 1375.
 • جعفری، عباس. گیتاشناسی ایران، جلد سوم دایره المعارف جغرافیایی ایران، مؤسسه گیتاشناسی، تهران، 1379.
 • جعفرى، جعفر بن محمد بن حسن. تاریخ یزد، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، چ سوم، ‏1384.
 • حسینی یزدی، سید رکن الدین. جامع الخیرات، اداره کل حج و امور اوقاف استان یزد، 1365.
 • سپهری اردکانی، علی. تاریخ اردکان، ج 1، کانون کتاب ولی عصر اردکان، یزد،1364.
 • __________________، ج 2، حنین اردکان، 1374.
 • شاردن، سفرنامه شاردن، ج 2، ترجمه: اقبال یغمایى، توس، تهران، چ اول،‏1372.
 • طباطبایی اردکانی، محمود. فرهنگ عامه اردکان، شورای فرهنگ عمومی استان یزد، تهران، 1381.
 • فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان یزد، انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ج اول، 1381.
 • کتاب آبی(گزارش‌های محرمانه وزارت امورخارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران)، به کوشش احمد بشیری، نشر نو، ج 4و5، 1365.
 • کسروی، احمد. نام های شهرها ودیه های ایران، مؤسسه مطبوعاتی شرق، چ سوم 1335.
 • کاتب یزدى، احمد بن حسین‏. تاریخ جدید یزد، ایرج افشار، امیرکبیر ، تهران،‏ 1386 .‏
 • گرانتوسکى، ا.آ.و دیگران، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه: کیخسرو کشاورزى، پویش، تهران، ‏1359.
 • مجد الاسلام کرمانى، احمد. تاریخ انحطاط مجلس، 1جلد، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، چ دوم، 2536.
 • مستوفى بافقى، محمد مفید. جامع مفیدى، جلد 1و3، اساطیر ، تهران، چ اول، 1385.
 • نائینى، محمد جعفر بن محمد حسین. جامع جعفرى، 1جلد، انجمن آثار ملى ، تهران، ‏1353.
 • نصیرى، محمد ابراهیم بن زین العابدین. دستور شهریاران، 1جلد، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 1373.
 • نظام السلطنه مافى، حسین قلى خان. خاطرات و اسناد حسین‏قلى‏خان نظام‏السلطنه مافی، جلد1، نشر تاریخ ایران، تهران، چ دوم، ‏1362.
 • amar.org.ir/Default.aspx?tabid=155