روزنامه اختر (1314-1292ه.ق) و نظام تعلیم و تربیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی گروه تاریخ و دبیر آموزش و پروش، یاسوج، ایران

10.22034/spsich.2022.153764

چکیده

عصر ناصری را می‌توان از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران دانست. رقابت و نفوذ گسترده روس و انگلیس منجر به نارضایتی قشرهایی از جامعه شده بود. در چنین شرایطی، هر از گاهی واکنشی از سوی تحول خواهان ایرانی در راستای اصلاح و تغییر وضع موجود انجام می‌گرفت. تأسیس و آغاز به کار روزنامه اختر به چنین هدفی کمک می‌کرد. اختر نخستین روزنامه برون مرزی بود که به سبک مدرن و به مدت 23 سال در استانبول چاپ می‌شد. مقالات و مطالب این روزنامه در ترویج و نشر افکار اصلاح خواهانه مؤثر بود. از مهمترین مؤلفه‌هایی که اختر بر آن تأکید داشت، تغییر در نظام تعلیم و تربیت بود. از نگاه گردانندگان اختر، اصلاح نظام آموزشی می‌توانست به کیفی سازی نیروی انسانی کمک کند و زمینه را برای انجام اصلاحات در ایران فراهم نماید. این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مندرجات روزنامه اختر به تحلیل نظام تعلیم و تربیت ایران عصر ناصری پرداخته و الگوی اصلاح نظام تعلیم و تربیت ایران را بر اساس مندرجات این روزنامه بررسی و تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Akhtar newspaper and education system

نویسندگان [English]

  • Daryoush Gholami 1
  • Farimah Abravan 2
1 PhD candidate in the history of Iran in the Islamic period, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Bachelor of History Department and Secretary of Education, Yasouj, IranYasouj school teacher
چکیده [English]

The Naseri period can be considered as one of the most important periods in the contemporary history of Iran. The competition and the extensive influence of Russia and England had led to the dissatisfaction of sections of the society. In such a situation, from time to time a reaction was made by the Iranian reformers in order to reform and change the existing situation. The establishment and start of Akhtar newspaper contributed to such a goal. Akhtar was the first international newspaper that was published in Istanbul for 23 years in a modern style. The articles and contents of this newspaper were effective in promoting and publishing reformist ideas. One of the most important components that Akhtar emphasized was the change in the education system. From the point of view of Akhtar administrators, reforming the education system could help improve the quality of human resources and provide the basis for reforms in Iran. This research aims to analyze the educational system of Iran during the Nasrid era by descriptive-analytical method and based on the contents of Akhtar newspaper and analyze the model of reforming the Iranian education system based on the contents of this newspaper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asr Naseri
  • education
  • reform
  • Akhtar newspaper
  • modernization